6111 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırılan Borçlar Üzerinden Tefe/üfe Oranları Esas Alınarak Hesaplanan Faizlerin Kaydı Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 8-801

29/02/2012

Konu

:

6111 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan borçlar üzerinden Tefe/Üfe oranları esas alınarak hesaplanan faizlerin kaydı.

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda … Vergi Dairesi Müdürlüğünün … vergi kimlik numarasında kayıtlı mükellefi olarak kesinleşmiş borçlarınızı 6111 sayılı Kanun kapsamında  yapılandırdığınızı belirterek, bu kapsamda yapılandırılan borçlarınız üzerinden borcun vadesiyle ve yapılandırma şekline bağlı olarak ilgili olduğu dönem TEFE/ÜFE oranları dikkate alınmak suretiyle hesaplanan faizlerin kurum kazancınızın tespitinde gider olarak indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hususunun sorulduğu anlaşılmış olup Başkanlığımız görüşü aşağıda açıklanmıştır.

            6111 sayılı Kanunun “Kesinleşmiş alacaklar” başlıklı 2 inci maddesinde, sayılan kamu kurum ve kuruluşlarına bağlı tahsil dairelerince takip edilen ve madde kapsamına giren amme alacaklarını, bu kapsamda ödemek isteyen borçluların başvuru şekil ve şartları ile yapılacak işlemler hüküm altına alınmış olup 1 ve 2 seri no.lu Bazı  Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliğlerinde de konuya ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

            Bu kapsamda 6111 sayılı Kanunun 2 inci maddesiyle sayılan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına bağlı tahsil dairelerince takip edilen amme alacaklarından tahsilinin hızlandırılması amacıyla başvuruda bulunan mükelleflerden alacaklara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları yerine, TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak bu Kanuna göre hesaplanacak tutarların ödenmesi şartıyla söz konusu fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilmektedir.

             Diğer taraftan, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6 ncı maddesinde kurumlar vergisinin mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safı kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı ve safi kurum kazancının tespitinde, Gelir Vergisi Kanunu’nun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmış, Kanunun 11 inci maddesinin (1/d) bendiyle bu Kanuna göre hesaplanan kurumlar vergisi ile her türlü para cezaları, vergi cezaları, 21/07/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil  Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ödenen cezalar, gecikme  zamları ve faizler ile Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ödenen gecikme faizlerinin kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılamayacağı hüküm altına alınmıştır.

            Bu hüküm ve açıklamalara göre 6111 sayılı Kanun kapsamında sayılan kamu kurum ve kuruluşlarına bağlı tahsil dairelerince takip edilen amme alacaklarının mükellef tarafından başvurulması sonucu yapılandırılmasında alacaklara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları yerine, bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanan tutarların kurum kazancının tespitinde gider olarak indirim konusu yapılması mümkün değildir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:6111 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırılan Borçlar Üzerinden Tefe/üfe Oranları Esas Alınarak Hesaplanan Faizlerin Kaydı Hk.

29.02.2012

B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 8-801

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /6111 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırılan Borçlar Üzerinden Tefe/üfe Oranları Esas Alınarak Hesaplanan Faizlerin Kaydı Hk.
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Son Yorumlananlar
Top
Menu