Galvanizli Rulo Sacların Haddelenmesinde Kullanılan Sandviç Ve Trapez Panel Üretim Hattı Amortisman Oranı Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Galvanizli Rulo Sacların Haddelenmesinde Kullanılan Sandviç Ve Trapez Panel Üretim Hattı Amortisman Oranı Hk.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları, Usul ve Tahsilat Grup Müdürlüğü

Sayı

:

95462982-105[VUK.ÖZLG-2018-29]-E.102893

11.05.2018

Konu

:

Galvanizli rulo sacların haddelenmesinde kullanılan sandviç ve trapez panel üretim hattı amortisman oranı hk.

      

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, sandviç panellerin, trapez saçların imalatı faaliyeti ile iştigal ettiğinizden bahisle galvanizli rulo sacların şekillendirilmesinde kullanılmak üzere yurt dışından ithal etmiş olduğunuz “sandviç ve trapez panel üretim hattı”nın itfasında dikkate alınacak amortisman oranları hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmıştır.

 213 sayılı Vergi Usul Kanununun;

 – 313 üncü maddesinde, işletmede bir yıldan fazla kullanılan ve yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunan gayrimenkullerle 269 uncu madde gereğince gayrimenkul gibi değerlenen iktisadi kıymetlerin, alet, edevat, mefruşat, demirbaş ve sinema filmlerinin birinci kısımdaki esaslara göre tespit edilen değerinin bu Kanun hükümlerine göre yok edilmesinin amortisman mevzuunu teşkil edeceği,

 – 315 inci maddesinde, mükelleflerin amortismana tabi iktisadi kıymetlerini Maliye Bakanlığının tespit ve ilan edeceği oranlar üzerinden itfa edecekleri, ilan edilecek oranların tespitinde iktisadi kıymetlerin faydalı ömürlerinin dikkate alınacağı hükümleri yer almaktadır.

 Mezkur Kanunun 315 inci maddesinin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden amortismana tabi iktisadi kıymetler için uygulanacak “Faydalı Ömür ve Amortisman Oranları” belirlenerek; 339, 365, 389, 399, 406, 418, 439 ve 458 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile değişik 333 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği eki liste (Amortisman Listesi) ile açıklanmıştır.

 Diğer taraftan, Amortisman Listesinin “31.7.2. Rulo sacların haddelenmesinde kullanılan iktisadi kıymetler: Temizleme hattı, asit regenerasyon hattı, soğuk hadde tesisi, tavlama fırınları, temper haddesi, demineralize su üretim cihazı” bölümü kapsamındaki iktisadi kıymetler için faydalı ömür 12 yıl, amortisman oranı %8,33 olarak öngörülmüştür.

 Bu itibarla, rulo sacların haddelenmesi işinde kullanılan  “sandviç ve trapez panel üretim hattı”nın mezkûr listenin (31.7.2.) bölümü kapsamında 12 yılda ve %8,33 amortisman oranına göre itfa edilmesi gerekmektedir.

 Bilgi edinilmesini rica ederim.

İmza                           

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Galvanizli Rulo Sacların Haddelenmesinde Kullanılan Sandviç Ve Trapez Panel Üretim Hattı Amortisman Oranı Hk.

11.05.2018

95462982-105[VUK.ÖZLG-2018-29]-102893

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /Galvanizli Rulo Sacların Haddelenmesinde Kullanılan Sandviç Ve Trapez Panel Üretim Hattı Amortisman Oranı Hk.
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Top
Menu