87.04 Gtip Numaralı Aracın Tesliminde Uygulanacak Ötv Oranı Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

87.04 Gtip Numaralı Aracın Tesliminde Uygulanacak Ötv Oranı Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

MÜKELLEF HİZMETLERİ KATMA DEĞER VERGİSİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.17.01-ÖTV 2.MADDE-450

20/10/2010

Konu

:

87.04 GTİP numaralı aracın tesliminde uygulanacak ÖTV oranı

İlgide kayıtlı dilekçenizde 87.04.21.91.00.00 GTİP numarasında yer alan araçların firmanızca teslimi sırasında uygulanacak ÖTV oranı konusunda görüş talep edilmektedir.

Ayrıca … Vergi Dairesi Müdürlüğüne verilen … tarih ve … sayılı yazıda 87.04.21.91.00.00 GTİP numarasında yer alan araçların tarife pozisyon numarasının 87.03.32.19.90.19 olarak değiştiği belirtilerek, söz konusu araçların tesliminde uygulanacak ÖTV oranı sorulmaktadır.

4760 sayılı ÖTV Kanununun 1 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (b) bendiyle,  Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tâbi olanların ilk iktisabı bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV’ye tâbi tutulmuştur. Kanunun 1 inci maddesinin 2 nci fıkrasında, Kanuna ekli listelerde yer alan malların Türk Gümrük Tarife Cetvelinde tanımlanan eşyalar olduğu, bu malların tarife numaraları veya tanımlarında bu Kanuna ekli listeler dışında yapılacak değişikliklerin ÖTV Kanunu uygulamasında hüküm ifade etmeyeceği hükme bağlanmıştır.

Öte yandan, 4/3/2010 tarihli ÖTV 2/2010-1 sayılı ÖTV Genel Sirkülerinde, 6/2/2010 tarihli ve 27485 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notları) eki Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notlarının 87.03 tarife pozisyonuna ilişkin bölümünde, hem insan hem de eşya taşıyabilen ve kamyonet türüne giren çok amaçlı araçlardan, ikiden fazla aksı olanlar ile eşya taşımaya mahsus alandaki azami taban uzunluğu aracın dingiller arası mesafenin %50’sinden fazla olanların 87.04 pozisyonunda sınıflandırılacağı belirtildiği ve söz konusu tebliğin yayımı tarihinden önce 87.04 tarife pozisyonunda sınıflandırılan çift kabinli (pick-up türü) bazı araçların, bu tarihten sonra 87.03 tarife pozisyonunda sınıflandırılabileceğinin anlaşıldığı, ÖTV kapsamına giren taşıt araçları ile bunlarda uygulanan vergi oranlarının, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede, gümrük tarife istatistik pozisyonu numaraları itibariyle belirlenmiş bulunduğu ve ÖTV Kanununun 1 inci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca, Kanuna ekli listelerdeki malların tarife numaralarında veya tanımlarında bu Kanuna ekli listeler dışında yapılacak değişikliklerin ÖTV uygulamasında hüküm ifade etmeyeceği, yasa koyucu Kanuna ekli listelerde değişiklik yapmadığı veya Bakanlar Kurulunca vergi oranları değiştirilmediği sürece, ÖTV oranlarının değişmesinin mümkün bulunmadığı ifade edilmiştir.

Bu durumda 87.04.21.91.00.00 GTİP numarasında yer alan araçların  2 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notları) eki Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notlarına göre 6/2/2010 tarihinden sonra 87.03.32.19.90.19 tarife pozisyonunda sınıflandırılacak olması, ÖTV  Kanunu eki (II) sayılı listede değişiklik yapılmadığı sürece bu araçlara 87.04 tarife pozisyonuna göre ÖTV uygulanmasını değiştirmeyecektir. 

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Vergi Dairesi Başkanı a.

Grup Müdürü

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:87.04 Gtip Numaralı Aracın Tesliminde Uygulanacak Ötv Oranı Hk.

20.10.2010

B.07.1.GİB.4.34.17.01-ÖTV 2.MADDE-450

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /87.04 Gtip Numaralı Aracın Tesliminde Uygulanacak Ötv Oranı Hk.
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Son Yorumlananlar
Top
Menu