Gerçek Usulde Kayıtlı Mükellefin Aracını Kiraya Vermesi Durumunda Mükellefiyeti Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

BALIKESİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.10.15.01-2010-GVK-1321–31

07/12/2010

Konu

:

Gerçek Usulde Kayıtlı Mükellefin Aracını Kiraya Vermesi Durumunda Mükellefiyeti

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, taksi işletmesi faaliyetinden dolayı gerçek usulde gelir vergisi mükellefi olduğunuz, taksinizi kiraya verdiğiniz ve başkaca bir faaliyetinizin bulunmadığı belirtilerek, mükellefiyet kaydınızı silinmesi ve mükellefiyet durumunuz hakkında tarafınıza bilgi verilmesi istenilmektedir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 37 nci maddesinde, her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazançların ticari kazanç olduğu hükme bağlanmıştır.

Kanunun 70 inci maddesinde ise “Aşağıda yazılı mal ve hakların sahipleri, mutasarrıfları, zilyetleri, irtifak ve intifa hakkı sahipleri veya kiracıları tarafından kiraya verilmesinden elde edilen iratlar gayrimenkul sermaye iradıdır:

8-Motorlu nakil ve cer vasıtaları, her türlü motorlu araç, makine ve tesisat ile bunların eklentileri.

Yukarıda yazılı mallar ve haklar ticari veya zirai bir işletmeye dahil bulunduğu takdirde bunların iratları ticari veya zirai kazancın tespitine müteallik hükümlere göre hesaplanır.

Tüccarlara ait olsa dahi, işletmeye dahil bulunmayan gayrimenkullerle haklar hakkında bu bölümdeki hükümler uygulanır….” hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm ve açıklamalara göre, Kanun maddesinde geçen “ticari işletmeye dahil olma” ifadesinden, bilanço esasına tabi olan işletmelerde bilançonun aktifinde kayıtlı mal ve hakların, işletme hesabı esasına göre defter tutan ferdi işletmelerde ise işletme faaliyetiyle doğrudan ilgili olan ve envantere alınmış bulunan iktisadi kıymetlerin anlaşılması gerekmektedir. Ayrıca, gelir vergisine tabi mükelleflerin ticari işletmesine dahil olan veya kendisi bir ticari işletme olan motorlu nakil vasıtalarının sahiplerince işletmeden çekilmeksizin diğer şahıslara kiraya verilmesi halinde elde edilen gelir ticari kazanç olarak vergilendirilecektir. Ancak, ticari işletmeye konu olan nakil vasıtasının işi bırakmaya ilişkin hükümler çerçevesinde işletmeden emsal bedeli ile çekilmesini müteakip, diğer şahıslara kiralanması halinde ise elde edilen gelirin gayrimenkul sermaye iradı olarak vergilendirileceği tabiidir.

Buna göre, ticari işletmenize konu olan taksinizi işletmeden çekmeksizin kiraya vermeniz sonucunda elde ettiğiniz gelirin ticari kazanç hükümlerine göre vergilendirilmesi ve elde ettiğiniz kira bedeli üzerinden fatura düzenlenmesi gerekmektedir.

Ancak, ticari işletmeye konu olan söz konusu aracın işletmeden çekilmek suretiyle kiraya verilmesi halinde ise elde edilen gelirin gayrimenkul sermaye iradı olarak vergilendirileceği tabiidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Vergi Dairesi Başkanı V.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Gerçek Usulde Kayıtlı Mükellefin Aracını Kiraya Vermesi Durumunda Mükellefiyeti Hk.

07.12.2010

B.07.1.GİB.4.10.15.01-2010-GVK-1321–31

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /Gerçek Usulde Kayıtlı Mükellefin Aracını Kiraya Vermesi Durumunda Mükellefiyeti Hk.
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Son Yorumlananlar
Top
Menu