Polisevlerinin Kurumlar Vergisi Ve Kdv Karşısındaki Durumu Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Polisevlerinin Kurumlar Vergisi Ve Kdv Karşısındaki Durumu Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

MERSİN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

VERGİ VE ANLAŞMALAR UYGULAMA MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.33.15.01-2009-721-26-3

28/04/2010

Konu

:

Polisevlerinin kurumlar vergisi ve KDV karşısındaki durumu

İlgide kayıtlı yazınızda; … İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı olarak Emniyet Genel Müdürlüğü Sosyal Tesisleri Kuruluş Görev ve Çalışma Yönetmeliği esaslarına göre kurularak faaliyetini sürdüren … Polisevi Şube Müdürlüğünün, muhtelif tarihlerde yapılan yoklamalarda mükellefiyeti gerektirecek herhangi bir ticari kazanç sağlamadığı, tesislerde konaklayanların dışında bir başkasına hizmet sunmadığı ve üçüncü kişilere kiralanmadığının tespit edilmesine rağmen, … Vergi Dairesi Müdürlüğünce 08/09/2003 tarihi itibariyle kurumlar vergisi ve katma değer vergisi yönünden mükellefiyetinin tesis edildiğinden bahisle, … Polisevi Şube Müdürlüğünün kurumlar vergisi ve katma değer vergisi yönünden mükellefiyetinizin kapatılması istenilmektedir.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile iktisadi kamu kuruluşları vergi mükellefiyeti kapsamına alınmış, aynı Kanunun 2 nci maddesinin üçüncü fıkrasında da Devlete, il özel idarelerine, belediyelere, diğer kamu idarelerine ve kuruluşlarına ait veya bağlı olup, faaliyetleri devamlı bulunan ve birinci ve ikinci fıkralar dışında kalan ticari, sınai ve zirai işletmelerin iktisadi kamu kuruluşu olduğu; altıncı fıkrasında ise bunların kazanç amacı gütmemelerinin, faaliyetlerinin kanunla verilmiş görevler arasında bulunmasının, tüzel kişiliklerinin olmamasının, bağımsız muhasebelerinin ve kendilerine ayrılmış sermayelerinin veya iş yerlerinin bulunmamasının mükellefiyetlerini etkilemeyeceği; mal veya hizmet bedelinin sadece maliyeti karşılayacak kadar olmasının, kar edilmemesinin veya karın kuruluş amaçlarına tahsis edilmesinin bunların iktisadi niteliğini değiştirmeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Aynı Kanunun “Muafiyetler” başlıklı 4 üncü maddesinde, kurumlar vergisinden muaf olan kurumlar sayılmış olup, maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerine ait olup sadece kamu görevlilerine hizmet veren, kar amacı gütmeyen ve üçüncü kişilere kiralanmayan kreş ve konukevleri ile askeri kışlalardaki kantinlerin kurumlar vergisinden muaf oldukları hüküm altına alınmıştır.

03/04/2007 tarih ve 26482 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 seri nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin (4.5.1.) bölümünün “Konukevi” başlıklı kısmında;

“Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerine ait olup sadece kamu görevlilerine barınma hizmeti verilen ve barınmanın gerektirdiği kahvaltı ve yemek gibi zaruri ihtiyaçların karşılandığı konukevleri kurumlar vergisinden muaftır. Bu nedenle, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerine ait konukevlerinin amaçları dışında faaliyet göstermeleri veya kamu görevlileri dışındaki kişi ve kuruluşlara hizmet vermeleri ve bu durumun devamlılık arz etmesi halinde, bu faaliyetlerin kurumlar vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

Öte yandan, konukevlerinde berber, kuaför, bar, kafeterya, oyun salonu, çay bahçesi, pastane, düğün salonu, alakart, fastfood, lokanta, dansing, sauna, yüzme havuzu, fitness ve spor merkezi ile plaj v.b. yerlerde bir bedel karşılığı verilen hizmetlerin muafiyet kapsamında değerlendirilebilmesi mümkün değildir.

açıklamasına yer verilmiştir.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (g) bendinde ise “Genel ve katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyeler ve köyler ile bunların teşkil ettikleri birliklere, üniversitelere, dernek ve vakıflara, her türlü mesleki kuruluşlara ait veya tabi olan veyahut bunlar tarafından kurulan veya işletilen müesseseler ile döner sermayeli kuruluşların veya bunlara ait veya tabi diğer müesseselerin ticari, sınai ve zirai ve mesleki nitelikteki teslim ve hizmetleri katma değer vergisine tabidir.” hükmü yer almaktadır.

 Konu hakkında yapılan yazışma sonucu … Vergi Dairesi Müdürlüğünden alınan 04/01/2010 tarih ve 105 sayılı yazı ve eklerinin tetkikinden;

-01/08/2000 tarihinden itibaren stopaj gelir vergisi yönünden mükellef olduğunuz, ancak 14/10/2003 tarihli ve 5259 sayılı yoklama fişi ile Kurumunuzun, kar amacı taşıyan faaliyetlerinin olmadığı kendi personelinize içkili yemek ve içeceklerin satıldığı ve ücretli on personelin çalıştırıldığının tespit edildiği ayrıca Müdürlüğünüze verilen 24/10/2003 tarih ve 7490 sayılı özelge yazımıza istinaden 08/09/2003 tarihinden itibaren katma değer vergisi, kurumlar vergisi ve kurum geçici vergisi yönünden mükellefiyet kaydınızın tesis edildiği,

-Yine adı geçen Vergi Dairesince düzenlenen 23/02/2004 tarih ve 1171 sayılı yoklama fişi ile Emniyet Müdürlüğü bünyesinde çalışan personele Polisevi içinde lokanta hizmeti, kuaförlük, berber hizmeti verildiği, lokanta kısmında Emniyet mensuplarının düğün, nişan, ve özel günlerine ait törenlerin de yapıldığı, ancak üçüncü kişilere düğün salonu olarak kiralanmadığı, 22/07/2004 tarihli ve 4452 sayılı yoklama fişi ile yine Müdürlüğünüz bünyesinde çalışan personelinize lokanta, kuaförlük, berberlik ve konaklama hizmetlerinin verildiği, 09/11/2009 tarih ve 06 sayılı yoklama fişi ile de sosyal tesisinizin üç katlı otel ve zemin katta personel yemekhanesi olarak faaliyet gösterdiği kendi personeli dışında başka şahıslara hizmet verilmediğinin tespit edildiği anlaşılmıştır.

Buna göre, Polisevi içinde verilen lokanta, berber, kuaförlük hizmeti yanı sıra lokantada düzenlenen nişan, düğün vb. törenler dolayısıyla konukevinizin muafiyet kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır. Sözü edilen hizmetlerinizden sadece çalışanlarınızın faydalanıyor olması da durumu değiştirmeyeceğinden kurumlar vergisi ve katma değer vergisi mükellefiyetinizin kaldırılması mümkün bulunmamaktadır.

İlgi yazınıza cevaben bilgilerinize arz ederim

Vergi Dairesi Başkanı V.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Polisevlerinin Kurumlar Vergisi Ve Kdv Karşısındaki Durumu Hk.

28.04.2010

B.07.1.GİB.4.33.15.01-2009-721-26-3

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /Polisevlerinin Kurumlar Vergisi Ve Kdv Karşısındaki Durumu Hk.
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Son Yorumlananlar
Top
Menu