Halk Ekmek Büfesi İşletmesiin Basit Usulün Özel Şartlarını Kaybetmesi Durumunda 48/2 Fıkra Hükmünün Uygulanıp Uygulanamayacağı Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Halk Ekmek Büfesi İşletmesiin Basit Usulün Özel Şartlarını Kaybetmesi Durumunda 48/2 Fıkra Hükmünün Uygulanıp Uygulanamayacağı Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

ANTALYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü

Sayı

:

49327596-120[48.GVK.2013.15]-195

06/08/2013

Konu

:

Basit usulün özel şartlarını kaybedilmesi durumunda 48/2 fıkra hükmünün uygulanıp uygulanamayacağı.

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda; … Vergi Dairesi Müdürlüğünün halk ekmek büfesi işletmeciliği faaliyetinden dolayı basit usulde mükellefi olduğunuzu, 2012 yılında Gelir Vergisi Kanununun 48 inci maddenin birinci fıkrasının 3 üncü bendinde belirlenen hadleri aştığınızı belirterek, anılan Kanunun 48 inci maddesinin ikinci fıkrası kapsamda basit usulden faydalanıp faydalanamayacağız hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 37 nci maddesinde, her türlü ticari ve sınaî faaliyetlerden doğan kazançların ticari kazanç olduğu belirtildikten sonra, ticari kazancın, Vergi Usul Kanunu hükümlerine ve Gelir Vergisi Kanununda yazılı gerçek (Bilânço veya işletme hesabı esası) veya basit usullere göre tespit edileceği hükme bağlanmıştır.

            Aynı Kanunun 46 ncı maddesinde; 47 ve 48 inci maddelerde yazılı şartlara topluca haiz olanların ticari kazançlarının basit usulde tespit olunacağı hükme bağlanmış olup, anılan maddelerde basit usule tabi olmanın genel ve özel şartları açıklanmıştır.

            Yine aynı Kanunun 48 inci maddesinin ikinci fıkrasında “Milli piyango bileti, akaryakıt, şeker ve bunlar gibi kar hadleri emsallerine nazaran bariz şekilde düşük olarak tespit edilmiş bulunan emtia için, bu maddenin 1 ve 3 numaralı bentlerinde yazılı hadler yerine ilgili bakanlıkların mütalaası alınmak suretiyle, Maliye Bakanlığınca belirlenecek alım satım hadleri uygulanır.” hükmüne yer verilmiştir.

            Buna göre; halk ekmek büfesi işletmeciliği faaliyetiniz, 48 inci maddenin ikinci fıkrasında sayılmadığından, anılan madde hükümden yararlanmanız mümkün bulunmamaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Halk Ekmek Büfesi İşletmesiin Basit Usulün Özel Şartlarını Kaybetmesi Durumunda 48/2 Fıkra Hükmünün Uygulanıp Uygulanamayacağı Hk.

06.08.2013

49327596-120[48.GVK.2013.15]-195

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /Halk Ekmek Büfesi İşletmesiin Basit Usulün Özel Şartlarını Kaybetmesi Durumunda 48/2 Fıkra Hükmünün Uygulanıp Uygulanamayacağı Hk.
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Son Yorumlananlar
Top
Menu