Veraset Ve İntikal Vergisi Beyannamelerini Veren Mükelleflerin Sonradan Her Hangi Bir Nedenle Beyan Dışı Kaldığı Anlaşılan Mirasa Dâhil Malların Ek Beyanname İle Beyan Etmeleri Halinde, Bu Beyanları Üzerinden Mükellefler Adına Vergi Zıyaı Cezası İle Usuls
 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

SAYI    :B.07.1.GİB.0.02.60/6000-2512                                                                            

KONU  :

                                                                       19/03/2009 / 30840

……………..VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

(………….. Grup Müdürlüğü)

İlgi:      …………. tarih ve …………… sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız ekinde yer alan ………….. tarih ve ………. sayılı özelgenin incelenmesinden, 05/10/2007 tarihinde vefat eden ………..’ın mirasçıları tarafından veraset ve intikal vergisi beyannamesinin kanuni süresi içinde ilgili vergi dairesine verildiği, daha sonra muris adına tahakkuk eden ve mirasçılara ödenecek olan doğrudan gelir desteği ödemelerinin ise ek beyanname ile beyan edilmesi üzerine vergi dairesince mirasçılar adına usulsüzlük cezası kesilmiştir. Ancak, veraset ve intikal vergisi beyannamesi verildikten sonra tahakkuk eden doğrudan gelir desteği ödemelerinin veraset yoluyla mirasçılara intikali için verilen ek veraset ve intikal vergisi beyannamesini süresinde verilen beyanname olarak kabul edilmesi ve usulsüzlük cezası kesilmemesi, kesilen usulsüzlük cezasının terkin edilmesi yönünde görüş verildiği anlaşılmıştır.

Bilindiği üzere, 16/02/2007 tarih ve 26436 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Doğrudan Gelir Desteği Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğin 10 uncu maddesinde, doğrudan gelir desteği ödemesi yapılacak çiftçilerin belirlenmesi için, bu ödemeden faydalanmak isteyen çiftçilerin, 12/03/2007 tarihinden itibaren 02/11/2007 günü mesai saati bitimine kadar ilçe müdürlüklerine, merkez ilçede ise il müdürlüklerine başvuru yapmaları gerektiği açıklanmıştır.

Diğer taraftan, veraset ve intikal vergisi beyannamelerini veren mükelleflerin sonradan her hangi bir nedenle beyan dışı kaldığı anlaşılan mirasa dâhil malların ek beyanname ile beyan etmeleri halinde, bu beyanları üzerinden mükellefler adına vergi zıyaı cezası ile usulsüzlük cezası kesilip kesilmeyeceği hususunda gerekli açıklamalar 01/02/2000 tarih ve 2000/1 Seri No.lu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu İç Genelgesinde yapılmış bulunmaktadır.

Yazınızda sözü edilen olayda, doğrudan gelir ödemelerine ilişkin başvurunun muris tarafından 2007 yılında yapıldığı ve bu ödemelerin muris adına tahakkuk ettirildiği, dolayısıyla kanuni süresinde verilen veraset ve intikal vergisi beyannamesinde beyan edilmesi gereken söz konusu ödemelerin, mirasçılar tarafından verilen ek beyannamede beyan edilmesi üzerine mirasçılar adına usulsüzlük cezası kesilmesi söz konusu İç Genelge’de yapılan açıklamalara uygun bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini ve yazınız eki özelgenin söz konusu İç Genelgede yapılan açıklamalar çerçevesinde yeniden değerlendirilerek gereğinin yapılmasını rica ederim.

Başkan a.

Özelge:Veraset Ve İntikal Vergisi Beyannamelerini Veren Mükelleflerin Sonradan Her Hangi Bir Nedenle Beyan Dışı Kaldığı Anlaşılan Mirasa Dâhil Malların Ek Beyanname İle Beyan Etmeleri Halinde, Bu Beyanları Üzerinden Mükellefler Adına Vergi Zıyaı Cezası İle Usuls

19.03.2009

B.07.1.GİB.0.02.60/6000-2512/ 30840

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /Veraset Ve İntikal Vergisi Beyannamelerini Veren Mükelleflerin Sonradan Her Hangi Bir Nedenle Beyan Dışı Kaldığı Anlaşılan Mirasa Dâhil Malların Ek Beyanname İle Beyan Etmeleri Halinde, Bu Beyanları Üzerinden Mükellefler Adına Vergi Zıyaı Cezası İle Usuls
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Son Yorumlananlar
Top
Menu