Kısmi Bölünme Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Kısmi Bölünme Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

ŞANLIURFA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Vergi ve Anlaşmalar Uygulama Müdürlüğü

ÇOK İVEDİ

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.63.15.01-010-22

16/08/2012

Konu

:

Kısmi Bölünme

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda; Başkanlığımız … Vergi Dairesi Müdürlüğünün … vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuzu, ayrıca, ortaklarınızın … Vergi Dairesi Müdürlüğünün … vergi kimlik numaralı mükellefi olan … A.Ş.’nin de ortağı olduklarını, şirketinizin aktifinde bulunan ve yapılmakta olan yatırımlar hesabında takip edilen … ili … ilçesindeki “Elektrik Enerjisi Baraj Yapımı” … A.Ş’ye sermaye olarak koymak suretiyle devir etmek istediğinizi belirterek, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa göre kısmen birleşmenin mümkün olup olmadığı, mümkün ise kısmen birleşmenin hangi şartlarda olabileceği hususunda Başkanlığımızdan görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

            5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendinde; “Kısmi bölünme: Tam mükellef bir sermaye şirketinin veya sermaye şirketi niteliğindeki bir yabancı kurumun Türkiye’deki iş yeri veya daimi temsilcisinin bilançosunda yer alan taşınmazlar ile en az iki tam yıl süreyle elde tutulan iştirak hisseleri ya da sahip oldukları üretim veya hizmet işletmelerinin bir veya birkaçını kayıtlı değerleri üzerinden ayni sermaye olarak mevcut veya yeni kurulacak tam mükellef bir sermaye şirketine devretmesi, bu Kanunun uygulanmasında kısmi bölünme hükmündedir. Ancak, üretim veya hizmet işletmelerinin devrinde, işletme bütünlüğü korunacak şekilde faaliyetin devamı için gerekli aktif ve pasif kalemlerin tümünün devredilmesi zorunludur. Kısmi bölünmede devredilen varlıklara karşılık edinilen devralan şirket hisseleri, devreden şirkette kalabileceği gibi doğrudan bu şirketin ortaklarına da verilebilir. Taşınmaz ve iştirak hisselerinin bu bent kapsamında devrinde, devralan şirketin hisselerinin devreden şirketin ortaklarına verilmesi halinde, devredilen taşınmaz ve iştirak hisselerine ilişkin borçların da devri zorunludur.” hükmüne yer verilmiştir.

        Kısmi bölünme uygulaması ile ilgili ayrıntılı açıklamalar 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin “19.2.2.Kısmi bölünme” başlıklı bölümünde yapılmıştır.

            Anılan hükümlerle getirilen kısmi bölünme müessesesinin temel amacı, şirketlerin yeniden yapılanma yoluyla verimlilik ve kârlılıklarını artırmalarına imkan sağlamak olup kısmi bölünmenin bir üretim tesisinin veya hizmet işletmesinin parça parça elden çıkarılması sonucunu doğurmaması gerekmektedir. Dolayısıyla üretim tesisi ve hizmet işletmelerinin devrinde, işletme bütünlüğü korunacak şekilde faaliyetin devamı için gerekli aktif ve pasif kalemlerin tümünün devredilmesi zorunludur.

            Bu çerçevede, kısmi bölünme işlemine taşınmazlar, iştirak hisseleri ile işletme bütünlüğü çerçevesinde üretim veya hizmet işletmeleri konu edilebilmektedir.

            Başkanlığımızca konu ile ilgili olarak bağlı bulunduğunuz … Vergi Dairesi Müdürlüğü ile yapılan yazışma sonucu alınan … tarih ve … sayılı yazıda; şirketinizin temizlik, güvenlik ve inşaat taahhüt faaliyetlerinde bulunduğu, ancak mevcut bir elektrik üretim tesisinin işletildiği konusunda dairelerinde hangi bir kaydın bulunulmadığı bildirilmiştir.

            Dolayısıyla, şirketinizin aktifinde yapılmakta olan yatırımlar hesabında takip edilen … ili … ilçesinde bulunan “Elektrik Enerjisi Baraj Yapımı” işinin, üretim veya hizmet işletmesi olarak kabul edilerek 5520 sayılı Kanunun 19/3-(b) maddesi çerçevesinde kısmi bölünme kapsamında tam mükellef bir sermaye şirketi olan … A.Ş.’ye ayni sermaye olarak konulması mümkün değildir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Kısmi Bölünme Hk.

16.08.2012

B.07.1.GİB.4.63.15.01-010-22

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /Kısmi Bölünme Hk.
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Son Yorumlananlar
Top
Menu