Ba Bs Bildirim Formlarında Kdv Dahil Tutarın Mı Yoksa Hariç Tutarın Mı Bildirileceği Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Ba Bs Bildirim Formlarında Kdv Dahil Tutarın Mı Yoksa Hariç Tutarın Mı Bildirileceği Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

ANTALYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.07.17.02-VUK-2010-22

01/03/2011

Konu

:

Ba Bs bildirim formlarında KDV dahil tutarın mı yoksa hariç tutarın mı bildirileceği

İlgide kayıtlı dilekçenizin incelenmesinden;

-… Vergi Dairesi Müdürlüğünün … vergi kimlik numarasında kayıtlı mükellefi olduğunuz,

-Kuyumculuk faaliyetinde bulunduğunuz,

-Faaliyetinizle ilgili olarak Ba Bs bildirim formlarında Katma Değer Vergisi dahil tutarın mı yoksa hariç tutarın mı bildirileceği hususunda özelge talep ettiğiniz,

anlaşılmıştır.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinde;

 “Özel matrah şekilleri şunlardır:

e) Altından mamül veya altın ihtiva eden ziynet eşyaları ile sikke altınların teslim ve ithalinde matrah, külçe altın bedeli düşüldükten sonra kalan miktardır,

…”

hükmü yeralmaktadır.

Diğer taraftan, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 148, 149 ve Mükerrer 257 nci maddelerinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca bilanço esasına göre defter tutan mükellefler 2010 yılı ve müteakip yıllarda Ba ve Bs bildirim formlarını aylık dönemler halinde düzenlemek ve takip eden ayın birinci gününden itibaren son gün akşamı saat 24:00’e kadar sistem üzerinden onaylamak suretiyle göndermekle yükümlüdürler.

Aynı Tebliğin 1.2.1. bölümündeki açıklamalara göre bildirim mecburiyeti bulunan mükelleflerce, belirlenen hadler çerçevesinde yapılan her türlü mal ve/veya hizmet alış ve satışları, bunlara ilişkin belgenin türüne (Fatura, irsaliyeli fatura, serbest meslek makbuzu, müstahsil makbuzu, gider pusulası, akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihaz fişi, sigorta komisyon gider belgesi ve yolcu bileti gibi) bakılmaksızın Ba-Bs bildirim formlarına dahil edilecektir.

1.2.2. bölümünde ise, “Mükelleflerin 2010 yılı ve müteakip yılların aylık dönemlerine ilişkin mal ve/veya hizmet alışları ile mal ve/veya hizmet satışlarına uygulanacak had 5.000 TL olarak yeniden belirlenmiştir. Buna göre, bir kişi veya kurumdan katma değer vergisi hariç 5.000 TL ve üzerindeki mal ve/veya hizmet alışları, “Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (FormBa)” ile; bir kişi veya kuruma katma değer vergisi hariç 5.000 TL ve üzerindeki mal ve/veya hizmet satışları ise “Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)” nun Tablo II alanında bildirilecektir.

Söz konusu hadlerin uygulanmasında, özel matrah şekline tabi mal ve/veya hizmet alış/satışlarında katma değer vergisi, özel tüketim vergisine tabi işlemlerde ise özel tüketim vergisi dahil tutarlar dikkate alınacaktır.” açıklaması yer almaktadır.

Buna göre; kuyumculuk faaliyetinizle ilgili olarak, Ba ve Bs bildirim formlarında alım ve satım tutarlarını belirlerken Katma Değer Vergisi dahil tutarları dikkate almanız gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Ersın EROGLU

Gelir İdaresi Grup Müdürü

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Ba Bs Bildirim Formlarında Kdv Dahil Tutarın Mı Yoksa Hariç Tutarın Mı Bildirileceği Hk.

01.03.2011

B.07.1.GİB.4.07.17.02-VUK-2010-22

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /Ba Bs Bildirim Formlarında Kdv Dahil Tutarın Mı Yoksa Hariç Tutarın Mı Bildirileceği Hk.
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Son Yorumlananlar
Top
Menu