1207.99.96.00.19 Gtip Numaralı Kabuksuz Kabak Çekirdeği İthal Ve Tesliminde Uygulanması Gereken Kdv Oranı Hk.

1207.99.96.00.19 Gtip Numaralı Kabuksuz Kabak Çekirdeği İthal Ve Tesliminde Uygulanması Gereken Kdv Oranı Hk.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

(Gelir Kanunları KDV-ÖTV Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

39044742-130[Özelge]-E.706652

30.07.2018

Konu

:

1207.99.96.00.19 GTİP numaralı kabuksuz kabak çekirdeği ithal ve tesliminde uygulanması gereken KDV oranı

İlgi

:

9/3/2018 tarihli özelge talep formunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Türk Gümrük Tarife Cetveli (TGTC)’ nin 1207.99.96.00.19 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon (GTİP) numarasında sınıflandırıldığı belirtilen “kabuksuz kabak çekirdeği” ticari isimli ürünün ithal ve tesliminde uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı sorulmaktadır.

KDV oranları, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, listelerde yer alanlar hariç olmak üzere vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

Anılan Kararın 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasında, BKK eki (I) sayılı listenin 1 inci sırasında yer alan ürünlerin perakende safhadaki tesliminde % 8 KDV oranı uygulanması hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2007/13033 sayılı Kararın 1 inci maddesinin dördüncü fıkrasında, perakende safhadaki teslimden maksadın, teslimi yapılan ürünlerin aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar ile işletmelerinde kullanacak olanlar dışındakilere satılması olduğu; ürünleri, aynen ya da işlendikten sonra satanlar ile işletmesinde kullanacak olanların gerçek usulde KDV mükellefi olmamaları halinde bunlara yapılan teslimlerin de perakende teslim sayılacağı belirtilmiştir.

2007/13033 sayılı BKK eki (I) sayılı listenin 1 inci sırasında ise kuru üzüm, kuru incir, kuru kayısı, ceviz, fındık, antep fıstığı, çam fıstığı, yer fıstığı, kestane, leblebi, ayçiçeği çekirdeği ve kabak çekirdeği sayılmıştır.

Buna göre, 1207.99.96.00.19 GTİP numarasında sınıflandırıldığı belirtilen “kabuksuz kabak çekirdeği” ticari isimli ürün, 2007/13033 sayılı BKK eki (I) sayılı listenin 1 inci sırası kapsamında olduğundan, bu ürüne ithal ve toptan tesliminde % 1 oranında, perakende tesliminde ise % 8 oranında KDV uygulanması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 (*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)    İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:1207.99.96.00.19 Gtip Numaralı Kabuksuz Kabak Çekirdeği İthal Ve Tesliminde Uygulanması Gereken Kdv Oranı Hk.

30.07.2018

39044742-130[Özelge]-E.706652

Son Yorumlananlar
Top
Menu