Nev’i Değiştiren Şirketin Nev’i Değişikliği Olduğu Döneme Ait Muhtasar, Katma Değer Vergisi Beyannamelerini Ve Ba-bs Formlarını Hangi Şirketin Vereceği, Anonim Şirket Olarak Vergi Levhası Tasdik Ettirilip Ettirilmeyeceği Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Nev'i Değiştiren Şirketin Nev'i Değişikliği Olduğu Döneme Ait Muhtasar, Katma Değer Vergisi Beyannamelerini Ve Ba-bs Formlarını Hangi Şirketin Vereceği, Anonim Şirket Olarak Vergi Levhası Tasdik Ettirilip Ettirilmeyeceği Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-909

08/03/2012

Konu

:

Nev’i değiştiren şirketin vergi kanunları karşısındaki durumu

            İlgide kayıtlı dilekçenizde, Kurumunuzun ….. tarihinde tescil edilen kararıyla Türk Ticaret Kanunu’nun 152’nci ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 20’nci maddesi kapsamında nev’i değişikliği olduğunu, Aralık … dönemi muhtasar, katma değer vergisi beyannamelerini ve Ba-Bs formlarını hangi şirketin vereceğini, anonim şirket olarak … yılına ait vergi levhası tasdik ettirilip ettirilmeyeceği hususlarında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            KURUMLAR VE GELİR VERGİSİ YÖNÜNDEN:

             5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun “Devir, bölünme ve hisse değişimi” başlıklı 19’uncu maddesinde; “(1) Bu Kanunun uygulanmasında aşağıdaki şartlar dahilinde gerçekleşen birleşmeler devir hükmündedir:

            a) Birleşme sonucunda infisah eden kurum ile birleşilen kurumun  kanunî veya iş merkezlerinin Türkiye’de bulunması.

            b) Münfesih kurumun devir tarihindeki bilanço değerlerinin, birleşilen kurum tarafından bir bütün halinde devralınması ve aynen bilançosuna geçirilmesi.

            (2) Kurumların yukarıdaki şartlar dahilinde tür değiştirmeleri de devir hükmündedir…” hükmüne yer verilmiş olup,

           Anılan Kanun’un “Devir, bölünme ve hisse değişimi hallerinde vergilendirme” başlıklı 20’nci maddesinde ise, “(1) Devirlerde, aşağıdaki şartlara uyulduğu takdirde, münfesih kurumun sadece devir tarihine kadar elde ettiği kazançlar vergilendirilir; birleşmeden doğan kârlar ise hesaplanmaz ve vergilendirilmez:

            a) Şirket yetkili kurulunun devre ilişkin kararının Ticaret Sicilinde tescil edildiği tarih, devir tarihidir. Münfesih kurum ile birleşilen kurum;

            1) Devir tarihi itibarıyla hazırlayacakları ve müştereken imzalayacakları münfesih kuruma ait kurumlar vergisi beyannamesi ile,

            2) Devir işleminin hesap döneminin kapandığı aydan kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği  ayın  sonuna  kadar  geçen  süre  içerisinde  yapılması  halinde, münfesih kurumun önceki hesap dönemine ilişkin olarak hazırlayacakları ve müştereken imzalayacakları münfesih kuruma ait kurumlar vergisi beyannamesini, birleşmenin Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edildiği tarihten itibaren otuz gün içinde münfesih kurumun bağlı bulunduğu vergi dairesine verirler.

            b) Birleşilen kurum, münfesih kurumun tahakkuk etmiş ve edecek vergi borçlarını ödeyeceğini ve diğer ödevlerini yerine getireceğini münfesih kurumun birleşme sebebiyle verilecek olan kurumlar vergisi beyannamesinin ekinde vereceği bir taahhütname ile taahhüt eder. Mahallin en büyük mal memuru, bu hususta birleşilen kurumdan ayrıca teminat isteyebilir…” hükmüne yer verilmiştir.

            Öte yandan, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 98’inci maddesinin birinci fıkrası hükmü uyarınca; Gelir Vergisi Kanunu’nun 94’üncü maddesi gereğince vergi tevkifatı yapmaya mecbur olanlar, bir ay içinde yaptıkları ödemeler veya tahakkuk ettirdikleri kârlar ve iratlar ile bunlardan tevkif ettikleri vergileri ertesi ayın yirmiüçüncü günü akşamına kadar, ödeme veya tahakkukun yapıldığı yerin bağlı olduğu vergi dairesine bildirmeye mecbur tutulmuşlardır.

            Kurumlar Vergisi Kanunu’nun “Vergi kesintisi” başlıklı 15’inci maddesinin beşinci  fıkrasında da, bu madde gereğince vergi kesintisi yapmak zorunda olanların, bu vergileri ödeme veya tahakkukun yapıldığı yer itibarıyla bağlı oldukları vergi dairesine, vergilendirme dönemini izleyen ayın yirmiüçüncü günü akşamına kadar muhtasar  beyanname ile bildirmeye mecbur oldukları ve Gelir Vergisi Kanunu’nda belirlenen usul ve esasların, bu maddeye göre verilecek muhtasar beyannameler hakkında da uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.

            Bu hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, dilekçenizde ….. tarihinde ticaret sicilinde tescil edilerek gerçekleştiği belirtilen devir işlemi (nev’i değişikliği) ile ilgili olarak 01/01/…-31/12/… dönemine ait kurumlar vergisi beyannamesinin nevi değişikliğinin Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edildiği ……. tarihinden itibaren 30 gün içinde verilmesi gerekmektedir.

            … yılı 1-30 Aralık tarihleri arasında yapılan tevkifatlara ilişkin  muhtasar beyannamenin ise nev’i değişikliği öncesi … şirket adına verilmesi gerekmektedir.

             KATMA DEĞER VERGİSİ YÖNÜNDEN:

             3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 1/1’inci maddesinde Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV’ye tabi olduğu,

            17/4-c maddesinde; Gelir Vergisi Kanunu’nun 81’inci maddesinde belirtilen işlemler ve Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre yapılan devir ve bölünme işlemlerinin KDV’den istisna olduğu,

            41/1’inci maddesinde ise; mükelleflerin ve vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanların KDV beyannamelerini, vergilendirme dönemini takip eden ayın yirmidördüncü günü akşamına kadar ilgili vergi dairesine vermekle yükümlü oldukları,

            46/1’inci maddesinde de; beyanname vermek mecburiyetinde olan mükellefler ile vergi  kesmekle sorumlu tutulanlar, bir vergilendirme dönemine ait katma değer vergilerini beyanname verecekleri ayın yirmialtıncı günü akşamına kadar ödemeye mecbur oldukları,

            hükümlerine yer verilmiştir.

            Buna göre, limitet şirketin anonim şirkete devri işleminin Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre gerçekleşmiş olması halinde, söz konusu nev’i değişikliği işlemi KDV Kanunu’nun 17/4-c maddesi gereğince KDV’den istisna olacak ve nev’i değişikliğinin yapıldığı ayın başından nev’i değişikliği tarihine kadar gerçekleşen işlemlerin limitet şirket  ile nev’i değişikliğinin gerçekleştiği tarihten bu tarihin içinde bulunduğu ayın sonuna kadar olan işlemlerin anonim şirket tarafından takip eden ayın 24’üncü günü akşamına kadar KDV beyannamesi ile beyan edilerek tahakkuk eden vergilerin beyannamenin verildiği ayın 26’ncı günü akşamına kadar ödenmesi gerekmektedir.

             VERGİ USUL KANUNU YÖNÜNDEN:

              213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun  5’inci maddesinde, “Gelir Vergisi mükellefleri ile sermaye şirketleri her yıl Mayıs ayının son gününe kadar vergi tarhına esas olan kazanç tutarları ile bunlara isabet eden vergi miktarlarını gösteren levhayı almak zorundadırlar.” hükmü yer almaktadır.

             Konuyla ilgili yayımlanan 142 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde mükellefin iş nevi, iş veri adresi veya bağlı olduğu vergi dairesinin değişmesi halinde bu değişiklik, değişikliğin husule geldiği tarihten itibaren bir ay içinde bağlı bulunulan vergi dairesine tasdik ettirilecekleri açıklanmıştır.

           Öte yandan,  381 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin 4.15. bölümüne göre birleşme halinde, münfesih kurum veya kurumlara ait bildirim formları bu kurumların fesih oldukları tarihteki kanuni temsilcileri tarafından verilir. Kurumlar Vergisi Kanunu hükümleri çerçevesinde yapılan devirlerde ise, münfesih kurumun o dönemdeki faaliyetlerine ilişkin bildirim formları, münfesih kurumun unvanı ve vergi kimlik numarası yazılmak suretiyle devir alan kurum tarafından verilecektir.

            Aynı Tebliğ’in 4.1. bölümünde “İşini bırakan (terk eden) mükellefler bildirim formlarını işin bırakıldığı tarihi izleyen ayın son günü akşamına kadar vermek zorundadırlar. Bu bildirimler; kullanıcı kodu, parola ve şifre almış mükelleflerce veya 3568 sayılı Kanuna istinaden yetki almış meslek mensuplarınca verilecektir. Bildirim formlarının verileceği vergi dairesi, mükelleflerin en son bağlı bulundukları vergi dairesidir.” açıklamasına yer verilmiştir.

            Buna göre, söz konusu nev’i değişikliği durumunda devralınan kurumun devrin gerçekleştiği döneme ilişkin bildirimleri bunlar adına, devir alan kurumun şifresi veya 3568 sayılı Kanuna istinaden yetki almış meslek mensupları tarafından verilebilecektir. Ancak, devir alan şirketin devralınan kuruma ait Ba-Bs bildirim formlarını verebilmesi için Başkanlığımıza dilekçe ile başvurarak yetki alması gerekmektedir.        

Bilgi edinilmesini rica ederim.

      

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Nev’i Değiştiren Şirketin Nev’i Değişikliği Olduğu Döneme Ait Muhtasar, Katma Değer Vergisi Beyannamelerini Ve Ba-bs Formlarını Hangi Şirketin Vereceği, Anonim Şirket Olarak Vergi Levhası Tasdik Ettirilip Ettirilmeyeceği Hk.

08.03.2012

B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-909

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /Nev’i Değiştiren Şirketin Nev’i Değişikliği Olduğu Döneme Ait Muhtasar, Katma Değer Vergisi Beyannamelerini Ve Ba-bs Formlarını Hangi Şirketin Vereceği, Anonim Şirket Olarak Vergi Levhası Tasdik Ettirilip Ettirilmeyeceği Hk.
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Son Yorumlananlar
Top
Menu