3401.11.00.30.00 Gtip Numaralı Islak Mendilin Kdv Oranı Hk.

3401.11.00.30.00 Gtip Numaralı Islak Mendilin Kdv Oranı Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

Sayı

:

39044742-010-420

11/03/2015

Konu

:

3401.11.00.30.00 GTİP numaralı ıslak mendilin KDV oranı

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, hijyenik havlu ve tamponlar, kadın bağı, pedler, bebek bezleri vb. hijyenik ürünler ile giyim eşyası ve giysi aksesuarlarının imalatını yaptınız belirtilerek, 3401.11.00.30.00 GTİP No.lu Sabun Emdirilmiş Kağıt ve Vatka, Deterjan ve Sabun Emdirilmiş Dokunmamış Mensucat olarak tanımlanan ve Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından 27.08.2014 tarih 2014/113 Ruhsat Numarası ile biyosidal ürün olarak ruhsatlandırılan ıslak mendilin katma değer vergisi (KDV) oranı hakkında Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

            KDV oranları, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile Kararnameye ekli I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

            Söz konusu Kararnameye ekli (II) sayılı listenin;

            B/18 inci sırasında, “Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan veya ithaline izin verilen beşeri tıbbi ürünler, bu ürünlerin terkibinde bulunan etkin maddeler ve etkin madde üretiminde kullanılan hammaddeler”,

            B/22 inci sırasında, 20.07.2008 tarihinde yürürlüğe giren, 08.07.2008 tarih ve 2008/13902 sayılı, 21.09.2008 tarihinde yürürlüğe giren 01.09.2008 tarih ve 2008/14092 sayılı Karar ile yapılan düzenlemede; TGTC’ndeki GTİP No’ları ve eşya tanımları itibariyle belirlenen eşyalar,

            sayılmıştır.

            TGTC’nin 34.01 tarife pozisyonunda “Sabunlar; çubuk, kalıplanmış parça ve şekillerde olup sabun olarak kullanılan yüzey aktif organik ürünler ve müstahzarlar (sabun içersin içermesin); cilt yıkamaya mahsus sıvı veya krem halinde ve perakende satılacak hale getirilmiş yüzey aktif organik ürünler ve müstahzarlar (sabun içersin içermesin); sabun veya deterjan emdirilmiş, sıvanmış veya kaplanmış kağıt, vatka, keçe ve dokunmamış mensucat: -Çubuk, kalıplanmış parça ve şekillerde sabun ve yüzey aktif organik ürünler ve müstahzarlar ve sabun veya deterjan emdirilmiş, sıvanmış veya kaplanmış kağıt, vatka, keçe ve dokunmamış mensucat” tanımlanmıştır. Bu tarife pozisyonu altındaki 3401.11.00.30.00 GTİP No’sunda ise “sabun emdirilmiş kağıt ve vatka deterjan ve sabun emdirilmiş dokunmamış mensucat” yer almaktadır.

            Sağlık Bakanlığından biyosidal ürün ruhsatnamesi alındığı ifade edilen hijyenik ıslak mendiller, beşeri tıbbi ürün niteliğinde olmadığından söz konusu Kararnamenin 18 inci sırasında değerlendirilmemekte ve ayrıca söz konusu Kararnamenin 22 inci sırasında sayılan eşyalar arasında yer almamaktadır.

            Buna göre, söz konusu Kararnamenin her iki sırası kapsamında da yer almayan hijyenik ıslak mendillerin ithal ve teslimde genel oranda (%18) KDV uygulanması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:3401.11.00.30.00 Gtip Numaralı Islak Mendilin Kdv Oranı Hk.

11.03.2015

39044742-010-420

Top
Menu