4802.55.90.99.19 Gtip Numaralı Kağıdın Kdv Oranı Hk.

4802.55.90.99.19 Gtip Numaralı Kağıdın Kdv Oranı Hk.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

(Gelir Kanunları KDV-ÖTV Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

39044742-130[Özelge]-E.873308

01.10.2018

Konu

:

4802.55.90.99.19 GTİP numaralı kağıdın KDV oranı

İlgi

:

a) 26/06/2018 tarihli ve 2624518 evrak kayıt numaralı özelge talep formunuz.

b) 28/06/2018 tarihli ve 594953 sayılı yazımız.

c) 16/07/2018 tarihli ve 3241441 evrak kayıt numaralı dilekçeniz.

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve dilekçenizde; Türk Gümrük Tarife Cetveli (TGTC)’nde 4802.55.90.99.19 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon (GTİP) numarasında sınıflandırılan eşyanın tesliminde uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı sorulmaktadır.

Bilindiği üzere, mal ve hizmetlere uygulanan KDV oranları, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, 700 sayılı KHK ile değişmeden önce Bakanlar Kurulu, değişiklik sonrasında ise Cumhurbaşkanı tarafından belirlenmektedir.

Bu kapsamda, 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) ile yapılan belirlemeye göre, bu Kararname eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, sözü edilen listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 oranında KDV uygulanmaktadır.

Söz konusu BKK eki (II) sayılı listenin B/13 üncü sırasında TGTC’nin 4801.00 pozisyonunda yer alan gazete kağıdı (rulo veya tabaka halinde) ile 48.02 pozisyonunda yer alan baskı ve yazı kağıtlarının tesliminde % 8 oranında KDV uygulanacağı belirtilmiştir.

TGTC’nin 48 inci faslında, ”Kağıt ve karton; kağıt hamurundan, kağıttan veya kartondan eşya” ya yer verilmiştir. 48.02 tarife pozisyonunda, ”Sıvanmamış kağıt ve karton (yazma, basma ve diğer grafik işlerinde kullanılan türden) ve her boyutta perfore edilmemiş delikli kart ve delikli şerit kağıt (rulo veya diktörtgen (kare dahil) tabaka halinde) (48.01 ve 48.03 pozisyonundaki kağıt hariç); el yapısı kağıt ve karton” tanımlanmış, bu pozisyonuna ait GTİP numaraları arasında 4802.55.90.99.19 “Diğerleri” de sayılmıştır.

Buna göre, 2007/13033 sayılı BKK eki (II) sayılı listenin B/13 üncü sırası kapsamında olmayan TGTC’nin 4802.55.90.99.19 GTİP numarasında yer aldığı belirtilen eşyanın % 18 oranında KDV’ye tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 (*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)    İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:4802.55.90.99.19 Gtip Numaralı Kağıdın Kdv Oranı Hk.

01.10.2018

39044742-130[Özelge]-E.873308

Top
Menu