Ağaç Ve Orman Ürünlerinin Tesliminde Tevkifat.

Ağaç Ve Orman Ürünlerinin Tesliminde Tevkifat.

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

Sayı

:

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

39044742-130[Özelge]-78925

21.03.2017

Konu

:

Ağaç ve orman ürünlerinin tesliminde tevkifat.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, yurt dışından ithal edilen ağaç ürünlerinin işlenmek suretiyle inşaatlık, doğramalık, marangozluk, mobilyalık ve benzeri kereste ürünlerine dönüştürülerek tesliminin tevkifat kapsamında olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.    

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 9 uncu maddesinde, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları vergi alacağının ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Bakanlığımıza yetki verilmiştir.

Bu yetkiye dayanılarak 26/04/2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 01/05/2014 tarihinde yürürlüğe giren KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.1) bölümünde tevkifat uygulayacak alıcılar, (I/C-2.1.3.2.) bölümünde de tevkifat kapsamındaki hizmetler ile bu hizmetlere uygulanacak tevkifat oranlarına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

Söz konusu Tebliğinin “I/C-2.1.3.3.6.1. Ağaç ve Orman Ürünleri Teslimi” başlıklı bölümünde;

“2.1.3.3.6.1. Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı

Tebliğin (I/C-2.1.3.1/a ve b) bölümünde sayılanların, Tebliğin (I/C-2.1.3.3.6.2) bölümünde belirtilen ürün, artık, talaş ve kırpıntı alımlarında (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır.

Söz konusu malların ithalatçıları veya bu malları 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlardan alanlar tarafından yapılan teslimlerde tevkifat uygulanmaz. Bu teslimlere ilişkin düzenlenen faturada “Teslim edilen mal doğrudan ithalat yoluyla temin edildiğinden/temin edilerek üretildiğinden tevkifat uygulanmamıştır.” veya “Teslim edilen mal 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlardan temin edildiğinden/temin edilerek üretildiğinden tevkifat uygulanmamıştır.” açıklamasına ve söz konusu malların ithalatına ilişkin fatura ve gümrük beyannamesi bilgilerine veya bu malların 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlardan alımına ilişkin fatura bilgilerine yer verilir. “

denilmektedir.

Buna göre, yurt dışından ithal edilen ağaç ürünlerinin işlenmek suretiyle inşaatlık, doğramalık, marangozluk, mobilyalık ve benzeri kereste ürünlerine dönüştürülerek tesliminde KDV tevkifatı uygulanmayacaktır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.
(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.
(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Ağaç Ve Orman Ürünlerinin Tesliminde Tevkifat.

21.03.2017

B.07.1.GİB.4.34.17.01-130[Özelge]-78925

Top
Menu