Araç Kiralama İşinde Kdv Tevkifatı Hk.

Araç Kiralama İşinde Kdv Tevkifatı Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

DİYARBAKIR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

Sayı

:

71387770-130[9-2012/233]-9

19/02/2013

Konu

:

Araç kiralama işinde KDV tevkifatı

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, ……………Su ve Kanalizasyon İdaresi ile imzalanan “Araç Kiralama ve Makina İkmal Hizmeti Alım İşi Teknik Şartnamesi” kapsamında ifa edeceğiniz hizmete uygulanacak KDV tevkifat oranı sorulmaktadır.

            KDV Kanununun 9/1 inci maddesinde mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığının, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabileceği hükme bağlanmıştır.

            Bu yetkiye dayanılarak yayımlanan ve 1/5/2012 tarihinde yürürlüğe giren 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (3.1.2) bölümünde kısmi tevkifat uygulaması kapsamında KDV tevkifatı yapmak üzere;

            a)      KDV mükellefleri,

            b)      Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın)

            sorumlu tutulmuştur.

            Öte yandan; 63 No.lu KDV Sirkülerinin  “2.2.2.5. İşgücü Temin Hizmetleri” başlıklı bölümünde;

            117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (3.2.5) bölümünde, Tebliğin (3.1.2) bölümünde sayılanlara, faaliyetlerinin yürütülmesi ile ilgili işlemlerde kullanacakları işgücünün sağlanması şeklinde verilen hizmetlerde (işgücü temin hizmeti alımlarında) alıcılar tarafından 9/10 oranında KDV tevkifatı uygulanacağı,

            Gerçek veya tüzel kişiler faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin olarak ihtiyaç duydukları işgücünü alt işverenlerden veya bu alanda ya da başka alanlarda faaliyette bulunan diğer kişi, kurum, kuruluş veya organizasyonlardan temin edebildikleri; bu şekilde ortaya çıkan hizmetlerde; temin edilen elemanların, hizmeti alana ücretli statüsünde hizmet akdiyle bağlı olmaması; temin edilen elemanların (üretim safhalarından herhangi birinde çalıştırılsa dahi), hizmeti alanın sevk, idare ve kontrolü altında çalıştırılması halinde tevkifat uygulanacağı,

            İşgücü temin hizmeti veren mükellefin, söz konusu hizmeti bir başka mükelleften temin ettiği elemanları kullanarak sunması halinde ise, sadece kendisine verilen işgücü temin hizmetinde tevkifat uygulanacağı

            ifade edilmiştir.

            Özelge talep formunuz ekindeki “Araç Kiralama ve Makina İkmal Hizmeti Alım İşi Teknik Şartnamesi”nin incelenmesinden; taraflarca, su ve kanalizasyon hizmetlerinin daha verimli ve ivedilikle yapılabilmesi için sürücülü ve sürücüsüz kiralanacak olan araçların temini ile araç ve iş makinalarını kullanmak üzere şoför/operatör çalıştırma işi ile ilgili yükümlülüklerin belirlendiği, 9 adet sürücüsüz otomobil, 2 adet sürücülü otomobil, 4 adet sürücülü minibüs ve 2 adet sürücülü midibüs (MD otobüs) için araç kiralama hizmeti verildiği, toplam 32 şoför/operatörün, traktör, vinç, asfalt kesme makinası, asfalt yarma makinası gibi araçlarla hizmet vereceği, ayrıca mülkiyeti yükleniciye ait olmayan her bir aracın sahibi ile yüklenici arasında ihale konusu personel işine ilişkin olarak yazılı sözleşme yapılması ve bu sözleşmenin işe başlama tarihinden önce idareye sunulması gerektiği yönünde sözleşme yapıldığı anlaşılmıştır.

            Bu açıklamalar çerçevesinde; , ……………Su ve Kanalizasyon İdaresi ile imzaladığınız teknik şartnamede belirtilen işlere ilişkin olarak, söz konusu işlerde kullanılacak araçların firmanıza ait olması, şoför/operatörlerin firmanız bünyesinde bulunması, firmanıza hizmet akdiyle bağlı olması ve ……………Su ve Kanalizasyon İdaresi ile şoför/operatörler arasında herhangi bir hizmet akdi bulunmaması, şoför/operatörlerin iş süresince idare yetkililerinin emir ve talimatları altında çalışması halinde, bu hizmet işgücü temin hizmeti olarak değerlendirilecek ve DİSKİ tarafından hizmet bedeli üzerinden hesaplanan KDV (9/10) oranında tevkifata tabi tutulacaktır.

            Bu hizmete ait bedelden şoför/operatör teminine ilişkin bedelin; sözleşme, ücret bordrosu, muhasebe kayıtları, sigorta prim bildirgeleri vb. belge ve kayıtlardan hareketle ayrıştırılması ve faturada ayrıca gösterilmesi halinde, bu bedele isabet eden KDV tutarı üzerinden (9/10) oranında tevkifat yapılacak; araç kiralama bedeline isabet eden KDV tutarı üzerinden ise tevkifat yapılmayacaktır.

            Ancak; söz konusu işlerin başka bir mükelleften temin edilen elemanlar ve araçlar kullanılarak gerçekleştirilmesi halinde, tarafınıza düzenlenen faturada şoför/operatör teminine ilişkin bedelin sözleşme, ücret bordrosu, muhasebe kayıtları, sigorta prim bildirgeleri vb. belge ve kayıtlardan hareketle ayrıştırılması ve faturada ayrıca gösterilmesi halinde, 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin 3.1.2/a ve 3.2.5 bölümleri kapsamında, bu bedele isabet eden KDV tutarı üzerinden tarafınızdan (9/10) oranında tevkifat yapılacak; araç kiralama işinden dolayı ise KDV tevkifatı yapılmayacaktır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Araç Kiralama İşinde Kdv Tevkifatı Hk.

19.02.2013

71387770-130[9-2012/233]-9

Top
Menu