Arı Keki-arı Yemi Kdv Oranı

Arı Keki-arı Yemi Kdv Oranı

T.C.

SİVAS VALİLİĞİ

(Defterdarlık: Gelir Müdürlüğü)

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Sayı

:

67630374-130[2016/2]-2

21/07/2016

Konu

:

Arı keki-arı yemi KDV   oranı

     

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, “arı keki ve arı yemi” satışında uygulanacak katma değer vergisi (KDV) oranı sorulmaktadır.

            KDV oranları, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK)’ na ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listeler dışındaki vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

29/12/2015 tarihli ve 2015/8353 sayılı BKK ile; bazı mallara uygulanacak KDV oranları yeniden belirlenmiş ve 2007/13033 sayılı BKK eki (I) sayılı listeye 19 uncu sıra eklenmiştir.

Buna göre, yapılan değişiklik sonrasında söz konusu listenin 19 uncu sırasında “Küspe (21.12.2015 tarihli ve 2015/8320 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İstatistik Pozisyonlarına bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 2303.10 pozisyonunda yer alan nişastacılık artıkları ve benzeri artıklar ile 2303.30.00.00.00 pozisyonunda yer alan biracılık ve damıtık içki sanayinin posa ve artıkları hariç), tam yağlı soya (fullfat), kepek, razmol, balık unu, et unu, kemik unu, kan unu, tapiyoka (manyok), sorgum ve her türlü fenni karma yemler (kedi-köpek mamaları hariç), saman, yem şalgamı, hayvan pancarı, kök yemler, kuru ot, yonca, fiğ, korunga, hasıl ve slajlık mısır, üçgül, yemlik lahana, yem bezelyesi ve benzeri hayvan yemleri (yeşil ve kuru kaba yemler ve bunların pellet şeklinde veya mevsimsel ihtiyaçlara göre bir bağlayıcı kullanılarak veya kullanılmadan işlem görmüş olanları dahil)” hükmüne yer verilmiştir.

            Bununla birlikte, 10/2/2016 tarihinde yürürlüğe giren 6663 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 13 üncü maddesi ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasına (ı) bendi eklenmek suretiyle aynı hüküm istisna maddesi haline getirilmiştir.

            Konuya ilişkin görüşüne başvurulan, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan alınan cevabi yazıda; “Arı keki ve arı yemi olarak ifade edilen ürünler ise en az iki yem hammaddesinin karışımından elde edildiği için karma yem olarak değerlendirilmektedir.” ifadesine yer verilmiştir.

            Bu bağlamda, sadece hayvan gıdası olarak kullanılması halinde, arı keki ve arı yeminin;

– 1/1/2016 ile 10/2/2016 tarihleri arasında ithal ve tesliminin % 1 oranında KDV’ye tabi tutulması,

– 10/2/2016 tarihinden itibaren ithal veya tesliminde ise KDV’den istisna olması

gerekmektedir.

            Ancak, insan gıdası olarak kullanılmak üzere ithal veya teslim edilen arı keki ve arı yeminin genel oranda (% 18) KDV’ye tabi tutulması gerektiği tabiidir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 (*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Arı Keki-arı Yemi Kdv Oranı

21.07.2016

67630374-130[2016/2]-2

Top
Menu