Bahçe Suyu Aboneliklerinin Konut Abonelikleri Gibi Değerlendirilip Su Faturaları Üzerinden Çevre Temizlik Vergisi Alınması Mümkün Değildir.

Bahçe Suyu Aboneliklerinin Konut Abonelikleri Gibi Değerlendirilip Su Faturaları Üzerinden Çevre Temizlik Vergisi Alınması Mümkün Değildir.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Bahçe Suyu Aboneliklerinin Konut Abonelikleri Gibi Değerlendirilip Su Faturaları Üzerinden Çevre Temizlik Vergisi Alınması Mümkün Değildir. 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Gelirler Genel Müdürlüğü

SAYI   : B.07.0.GEL.0.66/6601-

KONU:

……………………VALİLİĞİNE

(Defterdarlık: Gelir Müdürlüğü)

İLGİ: …………………… gün ve ……………………sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız ve eklerinde, şehir şebekesine bağlı bahçe suyu kapsamında abone olanların çevre temizlik vergisi ödeyip  ödemeyecekleri hususunda Valiliğinizce verilen özelge incelenmiş olup, aşağıda belirtilen hususların açıklanmasına gerek duyulmuştur.

Bilindiği gibi, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 5035 sayılı Kanunla değişen  mükerrer 44 üncü maddesinin birinci fıkrasında, “Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve belediyelerin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan konut, iş yeri ve diğer şekillerde kullanılan binalar çevre temizlik vergisine tabidir.” denilmekte ve üçüncü fıkrasında da, “Verginin mükellefi, binaları kullananlardır. Mükellefiyet binanın kullanımı ile başlar.” hükmü yer almaktadır.

Ayrıca, anılan maddenin dördüncü fıkrasında, “Konutlara ait çevre temizlik vergisi, su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına 100.000TL. olarak hesaplanır.” hükmüne yer verilmiş olup,  yedinci fıkrasında ise, “Su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle hesaplanan çevre temizlik vergisi,  su faturasında ayrıca gösterilmek suretiyle tahakkuk etmiş sayılır. Bu suretle tahakkuk eden vergi, su tüketim bedeli ile birlikte belediyelerce tahsil edilir. Su ve kanalizasyon hizmetleri ayrı bir kanunla düzenlenmiş bulunan büyükşehir belediye sınırları ve mücavir alanlardaki çevre temizlik vergisi ise 20/11/1981 tarihli ve 2560 sayılı Kanun hükümlerine göre kurulan su ve kanalizasyon idarelerince tahsil edilir.” denilmektedir.

Diğer taraftan, anılan maddenin altıncı fıkrasında da, belediyenin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan ancak, su ihtiyacını belediyece tesis edilmiş su şebekesi haricinden karşılayan konutlara ilişkin çevre temizlik vergisi, yıllık tarifenin yedinci grubunun belediye meclisince belirlenecek derecesi üzerinden hesaplanacağı belirtilmektedir.

Ayrıca, çevre temizlik vergisinin uygulanması ile ilgili olarak 10.01.2004 gün ve 25342 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 30 Seri No’lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliğinin III bölümünde de,  “Maddenin üçüncü fıkrasına göre verginin mükellefi, her ne sıfatla ve ne şekilde olursa olsun binaları kullanan gerçek ve tüzel kişilerdir.

Barınma amacı ile oturulan, dolayısıyla konut olarak kullanılan yerlerde, içme veya temizlik için su kullanan gerçek ve tüzel kişilerle belediyeler veya büyükşehir belediyesi bulunan yerlerde ise su ve kanalizasyon idareleri arasında bir hizmet sözleşmesi yapılmakta ve hizmet sözleşmesi yapan bu gerçek ve tüzel kişiler de “Abone” olarak adlandırılmaktadırlar.

Dolayısıyla konutların vergilendirilmesinde, kullandıkları konuta ait su aboneliği bulunanlar, çevre temizlik vergisinin de mükellefi olup, adlarına su bedeli ile birlikte tahakkuk edecek çevre temizlik vergisini de ödemekle yükümlü bulunmaktadırlar.” denilmektedir.  

Yukarıda yer alan hükümlere göre, konutlara ilişkin çevre temizlik vergisi  1.1.2004 tarihinden itibaren su faturasında ayrıca gösterilmek suretiyle tahakkuk etmiş sayılacak ve  bu suretle tahakkuk eden vergi, su tüketim bedeli ile birlikte belediyelerce tahsil edilecektir.

Buna göre, bahçe suyu aboneliklerinin konut gibi değerlendirilerek su faturaları üzerinden çevre temizlik vergisi alınması mümkün değildir.

Ancak, bahçe suyu aboneliğinin bulunduğu bahçelerde konut bulunması ve konutun da su aboneliğinin bulunmaması halinde çevre temizlik vergisi, yıllık tarifenin yedinci grubunun belediye meclisince belirlenecek derecesi üzerinden hesaplanmak suretiyle emlak vergisinin taksit sürelerinde ödenmesi gerekmektedir.  

Bilgi edinilmesini rica  ederim.

Özelge:Bahçe Suyu Aboneliklerinin Konut Abonelikleri Gibi Değerlendirilip Su Faturaları Üzerinden Çevre Temizlik Vergisi Alınması Mümkün Değildir.

09.08.2004

B.07.0.GEL.0.66/6601-

Top
Menu