Binaya Asansör Eklenmesi Durumunda Yapı Kullanma İzni Harcı Aranılıp Aranılmayacağı Hk.

Binaya Asansör Eklenmesi Durumunda Yapı Kullanma İzni Harcı Aranılıp Aranılmayacağı Hk.

T.C.

AMASYA VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Sayı

:

65771276-175[80-2015/1]-30

27/08/2015

Konu

:

Binaya Asansör Eklenmesine İlişkin Yapı Kullanma İzni Harcı

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; da bulunan binanıza Belediyesinden almış olduğunuz sayılı tadilat ruhsatı ile asansör yaptırdığınızı, bu binanıza asansörlü olarak yapı kullanma izin belgesi almanız gerektiğini belirterek, harç ödenip ödenmeyeceği hususunda Defterdarlığımız görüşü sorulmaktadır.

            2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun “İmar ile İlgili Harçlar” başlıklı 80 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde, imar mevzuatı gereğince yapı kullanma izni verilmesi işleminin yapı kullanma izni harcına tabi tutulacağı hükme bağlanmıştır.

            Söz konusu maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarında ise, “7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun Hükümleri uyarınca yapılan yapı ve tesisler ile belediye ve mücavir alan sınırları içinde veya dışında inşa edilecek sera ve benzeri örtü altı tarım faaliyetinde kullanılmak üzere inşa edilen tesisler, ahır, samanlık, kümes ve hayvan barınakları ile yemlik gibi yapı ve tesisler 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu uyarınca alınacak ücretler ile Bina İnşaat Harcı dahil yukarıda sayılan Harçlardan müstesnadır.

            Organize Sanayi Bölgeleri ile Sanayi ve Küçük Sanat Sitelerinde yapılan Yapı ve Tesisler Bina İnşaat Harcı ve Yapı Kullanma İzni Harcından müstesnadır.” hükümleri yer almakta olup binaya sonradan asansör eklenmesi ile ilgili olarak bir istisna hükmüne yer verilmemiştir.

            Bu itibarla, söz konusu binanızı asansörlü olarak kullanabilmek için belediyeden yeni bir yapı kullanma izni alınması gerekiyorsa 2464 sayılı Kanuna göre yapı kullanma izni harcının ödenmesi, yeni bir  yapı kullanma izni alınması gerekmiyorsa yapı kullanma izni harcının ödenmemesi gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Binaya Asansör Eklenmesi Durumunda Yapı Kullanma İzni Harcı Aranılıp Aranılmayacağı Hk.

27.08.2015

65771276-175[80-2015/1]-30

Top
Menu