Bedeli Döviz Olarak Ödenen Ürünün İade Edilmesi Sırasında Düzenlenecek Faturada, Ürüne İade Edildiği Günün Kuru Mu, Yoksa Ürünün Teslim Alındığı Günün Kurunun Uygulanıp Uygulanmayacağı Hk.

Bu özelgede kısaca dövizli iade faturasında uygulanacak döviz kuru ele alınmıştır. İade faturada döviz kuru ne olmalıdır. Bedeli döviz olarak ödenen ürünün iade edilmesi sırasında düzenlenecek faturada, ürüne iade edildiği günün kuru mu, yoksa ürünün teslim alındığı günün kurunun uygulanıp uygulanmayacağı konusunda idarenin görüşüne bu sayfadan erişebilirsiniz. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Bu özelgede kısaca dövizli iade faturasında uygulanacak döviz kuru ele alınmıştır. İade faturada döviz kuru ne olmalıdır.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

 

Sayı: B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.35-2326

26/12/2011

Konu: Bedeli döviz olarak ödenen ürünün iade edilmesi sırasında düzenlenecek faturada, ürüne iade edildiği günün kuru mu, yoksa ürünün teslim alındığı günün kurunun uygulanıp uygulanmayacağı. Dövizli iade faturasında uygulanacak kur konusunda açıklamalar içermektedir.

 

İlgide kayıtlı dilekçenizde döviz karşılığı alınan malların iadesine yönelik düzenlenecek faturada hangi tarihli döviz kurunun dikkate alınacağına ilişkin Başkanlığımız görüşü istenilmektedir.

KDV Kanununun 26 ncı maddesinde bedelin döviz ile hesaplanması halinde dövizin, vergiyi doğuran olayın meydana geldiği andaki cari kur üzerinden Türk parasına çevrileceği, 35 inci maddesinde ise malların iade edilmesi, işlemin gerçekleşmemesi, işlemden vazgeçilmesi veya sair sebeplerle matrahta değişiklik vuku bulduğu hallerde, vergiye tabi işlemleri yapmış olan mükellef bunlar için borçlandığı vergiyi; bu işlemlere muhatap olan mükellef ise indirme hakkı bulunan vergiyi değişikliğin mahiyetine uygun şekilde ve değişikliğin vuku bulduğu dönem içinde düzelteceği, şu kadar ki, iade olunan malların fiilen işletmeye girmiş olması ve bu girişin defter kayıtları ile beyannamede gösterilmesinin şart olduğu hüküm altına alınmıştır.

Bu çerçevede, Şirketinizce döviz ödemeli olarak ocak ayında alınan malların şubat ayında iade edilmesin yönelik düzeltme işlemlerinin, Kanunun yukarıda işaret edilen 26 ve 35 inci maddesi hükümleri kapsamında ve vergiyi doğuran olayın gerçekleştiği ilk teslim tarihinde geçerli olan döviz alış kuru esas alınarak gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge: Bedeli döviz olarak ödenen ürünün iade edilmesi sırasında düzenlenecek faturada, ürüne iade edildiği günün kuru mu, yoksa ürünün teslim alındığı günün kurunun uygulanıp uygulanmayacağı konusunda idarenin görüşüne yer verilmiştir. İade faturada döviz kuru ne olmalıdır. Dövizli iade faturasında uygulanması gereken kur ile ilgili açıklamalar barındırmaktadır.

26.12.2011

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.35-2326

 

ETİKETLER :
Top
Menu