Köylere Hizmet Götürme Birliği Tarafından Yapılan Hizmet İfasında Kdv Tevkifatı Hk.

Köylere Hizmet Götürme Birliği Tarafından Yapılan Hizmet İfasında Kdv Tevkifatı Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Köylere Hizmet Götürme Birliği Tarafından Yapılan Hizmet İfasında Kdv Tevkifatı Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

MUĞLA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.48.15.01-KDV/7-116

15/11/2011

Konu

:

Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapılan hizmet ifasında KDV Tevkifatı

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Birliğiniz tarafından yaptırılmakta olan “sıvı atık toplama” işinin tevkifata tabi olup olmadığı ile söz konusu hizmete uygulanacak katma değer vergisi (KDV) oranı hakkında bilgi istenilmektedir.

            KDV Kanununun 9 uncu maddesi ile vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları vergi alacağının ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Bakanlığımıza yetki verilmiştir.

            Bu yetkiye dayanılarak yayımlanan 91 Seri No.lu KDV Genel Tebliği ile kamu ve kamusal karakterli kurum ve kuruluşlarca yapılan bazı hizmet alımları tevkifat kapsamına alınmış olup, söz konusu Genel Tebliğin (A/2) bölümünde sorumlu tayin edilen ve tevkifat yapması gereken kuruluşlar, (A/3) bölümünde de tevkifat kapsamında yer alan işlemler sayılmıştır.

            Öte yandan, KDV Kanununun 28 inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye istinaden yayımlanan 24/12/2007 tarih ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile KDV oranları, Kararname eki listelerde yer alanlar hariç olmak üzere vergiye tabi işlemler için %18, I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8 olarak tespit edilmiştir.

            Buna göre, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri Tebliğin (A/2) bölümünde sayılmadığından, Birliğinizin anılan Tebliğ kapsamındaki hizmet alımlarına ilişkin yapacağı ödemelerde KDV tevkifatı yapma zorunluluğu bulunmamaktadır.

            Söz konusu “sıvı atık toplama” hizmeti 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi eki (I) ve (II) sayılı listelerde yer almadığından genel oranda (%18) KDV ye tabi olacaktır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Köylere Hizmet Götürme Birliği Tarafından Yapılan Hizmet İfasında Kdv Tevkifatı Hk.

15.11.2011

B.07.1.GİB.4.48.15.01-KDV/7-116

Top
Menu