Bedelsiz Olarak İşlenmek Üzere Yurt Dışından Gelen Mallar İçin Gümrükte Ödenen Kdv Nin İadesi Hk.

Bedelsiz Olarak İşlenmek Üzere Yurt Dışından Gelen Mallar İçin Gümrükte Ödenen Kdv Nin İadesi Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

KOCAELİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

Sayı

:

93767041-130[11-2013/107]-76

22/05/2014

Konu

:

Bedelsiz olarak işlenmek üzere yurt dışından gelen mallar için gümrükte ödenen KDV nin iadesi

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Kanada’da bulunan müşteriniz ……… firmasının Belçika’da mukim ……… firmasından satın aldığı yarı mamul durumdaki çelik haddeleri üzerinde işlem (işçilik) yapılması amacıyla bedelsiz olarak şirketinize gönderdiği, bu malların direkt olarak Belçika’dan geldiği, gümrükte söz konusu yarı mamul mallar için ………TL katma değer vergisi (KDV) ödendiği, daha sonra bu yarı mamul malların işlenerek Kanada’daki müşteriniz ………. firmasına işçilik hizmeti faturası düzenlenmek suretiyle yurt dışı edildiği belirtilerek, gümrükte ödenen KDV ile ihracatta tahsil edemediğiniz KDV tutarının firmanıza iadesinin mümkün olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

            KDV Kanununun;

            -1/1 inci maddesinde, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin vergiye tabi olduğu,

            -4/1 inci maddesinde, hizmetin teslim ve teslim sayılan haller ile mal ithalatı dışında kalan işlemler olduğu, bu işlemlerin bir şeyi yapmak, işlemek, meydana getirmek, imal etmek, onarmak, temizlemek, muhafaza etmek, hazırlamak, değerlendirmek, kiralamak, bir şeyi yapmamayı taahhüt etmek gibi şekillerde gerçekleşebileceği,

            -6/b maddesinde, hizmet ifalarında işlemin Türkiye’de yapılmasının, hizmetin Türkiye’de yapılmasını veya hizmetten Türkiye’de faydalanılmasını ifade ettiği,

            -11/1-a maddesinde, ihracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetler ile yurtdışındaki müşteriler için yapılan hizmetlerin KDV den istisna olduğu,

            -12/2 nci maddesinde, bir hizmetin yurtdışındaki müşteriler için yapılan hizmet sayılabilmesi için, hizmetin yurtdışındaki bir müşteri için yapılmış olması ve hizmetten yurtdışında faydalanılması gerektiği,

            -21 inci maddesinde, ithal edilen malın gümrük vergisi tarhına esas olan kıymetinin, gümrük vergisinin kıymet esasına göre alınmaması veya malın gümrük vergisinden muaf olması halinde, sigorta ve navlun bedelleri dahil (CIF) değeri, bunun belli olmadığı hallerde malın gümrükçe tespit edilecek değeri, ithalat sırasında ödenen her türlü vergi, resim, harç ve paylar, gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar yapılan diğer giderler ve ödemelerden vergilendirilmeyenler ile mal bedeli üzerinden hesaplanan fiyat farkı, kur farkı gibi ödemelerin ithalatta verginin matrahını oluşturduğu,

            -29/1 inci maddesinde, mükelleflerin, yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan KDV den, bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça, faaliyetlerine ilişkin olarak kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen KDV ile ithal olunan mal ve hizmetler dolayısıyla ödenen KDV yi indirim konusu yapabilecekleri; 2 nci maddesinde ise, bir vergilendirme döneminde indirilecek KDV toplamının, mükellefin vergiye tabi işlemleri dolayısıyla hesaplanan KDV nin toplamından fazla olduğu takdirde, aradaki farkın sonraki dönemlere devrolunacağı ve iade edilemeyeceği,

            -34/1 inci maddesinde ise, yurt içinden sağlanan veya ithal olunan mal ve hizmetlere ait KDV nin, alış faturası veya benzeri vesikalar ve gümrük makbuzu üzerinden ayrıca gösterilmesi ve bu vesikaların kanuni defterlere kaydedilmesi şartıyla indirilebileceği,

            hüküm altına alınmıştır.

            Mülga 113 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (B) bölümünde, yurt dışındaki müşteriler için ifa edilen hizmetlerin, hizmetin ifa edildiği dönemde, bedelin döviz olarak Türkiye’ye gelmesi beklenilmeden ihracat istisnası kapsamında beyan edileceği, ancak bu şekilde beyan edilen işlemlerle ilgili yüklenilen ve indirim konusu yapılamayan vergilerin KDV Kanununun 32 nci maddesi kapsamında iadesinin hizmet bedelinin döviz olarak Türkiye’ye gelmeden yerine getirilmeyeceği ifade edilmiştir.

            Bir hizmetin hizmet ihracı kapsamında değerlendirilebilmesi için;

            1- Hizmetin Türkiye’de yurt dışındaki bir müşteri için yapılmış olması,

            2- Fatura veya benzeri nitelikteki belgenin yurt dışındaki müşteri adına düzenlenmesi,

            3- Hizmet bedelinin, döviz olarak Türkiye’ye getirilmesi ve

            4- Hizmetten yurt dışında faydalanılması,

            şartlarının yerine getirilmiş olması gerekmektedir.

            Faaliyetleri kısmen veya tamamen iade hakkı doğuran işlemlerden oluşan mükelleflerin iade kapsamına mal ve hizmet alışları yanında, genel giderler ve amortismana tabi iktisadi kıymetler için ödenen vergiler de dahil olup, ancak bir vergilendirme döneminde iade edilecek verginin, o dönemdeki iade hakkı doğuran işlemlere ait genel vergi oranı (%18) ile çarpılması sonucu bulunacak miktardan fazla olamayacaktır.

            Buna göre, firmanız tarafından Belçika’dan bedelsiz olarak gönderilen mallar için, malın gümrükçe tespit edilen değeri üzerinden hesaplanan …….. TL KDV tutarının, genel hükümler çerçevesinde indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır.

            Diğer taraftan, firmanızca Kanada’da bulunan müşteriniz ……… firmasına verilen işçilik hizmetinin, yukarıda sayılan şartları taşıması halinde hizmet ihracı kapsamında değerlendirilerek KDV den istisna tutulması mümkün bulunmakta olup, istisna kapsamına giren söz konusu işlem nedeniyle yüklenilen vergilerin iadesi mümkün bulunmaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Bedelsiz Olarak İşlenmek Üzere Yurt Dışından Gelen Mallar İçin Gümrükte Ödenen Kdv Nin İadesi Hk.

22.05.2014

93767041-130[11-2013/107]-76

Top
Menu