Cezaevine Personel Temin İşleminin Kdv Tevkifatına Tabi Olup Olmadığı Hk.

Cezaevine Personel Temin İşleminin Kdv Tevkifatına Tabi Olup Olmadığı Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANTALYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müoüdlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.07.16.02-KDV-ÖZG-2010-122-272

26/08/2011

Konu

:

KDV Tevkifatı

            İlgide kayıtlı dilekçenizde, vakfınıza ait dinlenme tesisinin restaurant, genel temizlik, çevre düzenlemesi ve idari işler bölümünde  çalıştırılmak üzere … E Tipi Kapalı-Açık Ceza Evi Müdürlüğünden personel temin ettiğiniz belirtilerek, adı geçen kuruma yapılacak ödemeler üzerinden hesaplanacak katma değer vergisinin tevkifata tabi tutulup tutulmayacağının bildirilmesi istenilmiştir.

            Katma Değer Vergisi Kanununun 9 uncu maddesi ile vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları vergi alacağının ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Bakanlığımıza yetki verilmiştir.

            Konuyla ilgili olarak yayımlanan 91 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin A/2 bölümünde, tevkifat yapmakla sorumlu tutulan kurum ve kuruluşlar sayıldıktan sonra aynı Tebliğin A/5 bölümünde söz konusu kurum ve kuruluşların tevkifat yapmak zorunda oldukları işlemlerin kapsam ve niteliği belirlenmiştir.

            Ancak, vakıflar söz konusu Tebliğde tevkifat yapmak zorunda olan kuruluşlar içerisinde sayılmadığından, … E Tipi Kapalı-Açık Ceza Evi Müdürlüğünce vakfınıza verilen hizmet karşılığında yapılan ödemeler üzerinden hesaplanan katma değer vergisinin tevkifata tabi tutulmaması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Cezaevine Personel Temin İşleminin Kdv Tevkifatına Tabi Olup Olmadığı Hk.

26.08.2011

B.07.1.GİB.4.07.16.02-KDV-ÖZG-2010-122-272

Top
Menu