Delinen Benzin Tanklarından Sızan Benzinin Gider Yazılıp Yazılamıyacağı Hk.

Delinen Benzin Tanklarından Sızan Benzinin Gider Yazılıp Yazılamıyacağı Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.35.18.02-1744-605

11/11/2011

Konu

:

Delinen benzin tanklarından sızan benzinin gider yazılıp yazılamıyacağı

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, akaryakıt bayiliği faaliyetinde bulunduğunuzu belirterek, akaryakıt tanklarından birinin delinmesi sonucu toprağa karışarak zayi olan akaryakıtın stoklardan ne şekilde düşüleceği konusunda Başkanlığımız görüş talep edilmektedir.

            193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinde safi ticari kazancın tespitinde hasılattan indirilecek giderler 10 bent halinde sayılmış olup bunlar arasında ticari işletmede mevcut varlıkta herhangi bir suretle meydana gelen eksilmelerin gider yazılacağı hususuna yer verilmemiştir.

             Emtianın değerinde meydana gelen azalmalar ile ilgili olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 278 inci maddesinde; “Yangın, deprem ve su basması gibi afetler yüzünden veyahut bozulmak, çürümek, kırılmak, çatlamak, paslanmak gibi haller neticesinde iktisadi kıymetlerinde önemli bir azalış vaki olan emtia ile maliyetlerin hesaplanması mutad olmayan hurdalar ve döküntüler, üstüpü, deşe ve ıskartalar emsal bedeli ile değerlenir.”

            hükmü yer almaktadır.

            Bahsi geçen hükmün incelenmesinden de anlaşılacağı üzere, emtianın doğal afetler ile emtianın kendisinde bozulmak, çürümek, kırılmak, çatlamak, paslanmak gibi haller neticesinde değerinde meydana gelen kayıpların, emtianın emsal bedeli ile değerlenmesi suretiyle telafisine imkân tanınmış olup, zayi olan veya çalınan emtianın ne şekilde değerleneceğine ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır.

            Bu itibarla, akaryakıt tankının delinmesi sonucu bir miktar akaryakıtın toprağa karışarak zayi olması olayının yukarıda belirtilen maddehükmü kapsamında mütalaa edilmesi mümkün bulunmamaktadır.

            Dolayısıyla, delinen benzin tankından sızan ve zayi olan benzin tutarının safi ticari kazancın tespitinde gider olarak indirimi mümkün değildir.

          Öte yandan, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun  

            29/1-a maddesinde; mükelleflerin yaptıkları, vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan KDV den, bu kanunda aksine hüküm olmadıkça, faaliyetlerine ilişkin olarak kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen KDV yi indirebilecekleri,

          30/c maddesinde de; deprem, sel felaketi ve Maliye Bakanlığının yangın sebebiyle mücbir sebep ilan ettiği yerlerdeki yangın sonucu zayi olanlar hariç olmak üzere, zayi olan mallara ait KDV nin indirilemeyeceği

            hükme bağlanmıştır.

             Buna göre, delinen benzin tanklarından sızan ve kullanılamayacak hale gelen benzin zayi olan mal mahiyetinde olduğundan bu mallara ait KDV nin indirim konusu yapılması mümkün bulunmamakta olup, zayi olan benzine ait yüklenilen ve daha önce indirim konusu yapılan KDV nin benzinin sızdığının farkedildiği tarihi kapsayan vergilendirme dönemine ait 1 Nolu KDV Beyannamesinin ” İlave Edilecek KDV ” satırına dahil edilmek suretiyle indirim hesaplarından çıkarılması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

Özelge:Delinen Benzin Tanklarından Sızan Benzinin Gider Yazılıp Yazılamıyacağı Hk.

11.11.2011

B.07.1.GİB.4.35.18.02-1744-605

Top
Menu