Derneğe Ait Okul Yurdunun Emlak Vergisi Muafiyeti Hk.

Derneğe Ait Okul Yurdunun Emlak Vergisi Muafiyeti Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Derneğe Ait Okul Yurdunun Emlak Vergisi Muafiyeti Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.18.01-006.01-15

25/03/2010

Konu

:

Emlak Vergisi Muafiyeti Hk.

                İlgide kayıtlı dilekçenizle mülkiyeti Vakfınıza ait … ada … parselde bulunan  …  Öğrenci Yurdu’nun emlak vergisinden muaf olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

                Bilindiği üzere, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, Türkiye sınırları içinde bulunan binaların emlak vergisine tabi olduğu hüküm altına alınmıştır. Aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrası ile bu fıkranın (f) bendinde de, kiraya verilmemek ve kazanç gayesi olmamak şartıyla işletilen hastane, dispanser, sağlık, rehabilitasyon, teşhis ve tedavi merkezleri, sanatoryum, prevantoryum, öğrenci yurtları, düşkünler evi, yetimhaneler, revirler, kreşler, kütüphaneler ve korunmaya muhtaç çocukları koruma birliklerine ait yurtlar ve işyerleri ile benzerlerinin bina vergisinden daimi olarak muaf tutulacağı hususu düzenlenmiştir.

                Bu itibarla, Vakfınıza ait … ada … parselde bulunan … Öğrenci Yurdu’nun, 1319 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrası ve bu fıkranın (f) bendi uyarınca, kiraya verilmemesi ve kazanç gayesi olmaması şartıyla daimi olarak emlak vergisinden muaf tutulması gerekmektedir.          

                Bilgi edinilmesini rica ederim.

Vergi Dairesi Başkanı a.

Grup Müdürü

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Derneğe Ait Okul Yurdunun Emlak Vergisi Muafiyeti Hk.

25.03.2010

B.07.1.GİB.4.34.18.01-006.01-15

Son Yorumlananlar
Top
Menu