Devlet Hastanesine Verilen Haşere İlaçlama Hizmetinde Tevkifat Uygulaması Hk.

Devlet Hastanesine Verilen Haşere İlaçlama Hizmetinde Tevkifat Uygulaması Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Devlet Hastanesine Verilen Haşere İlaçlama Hizmetinde Tevkifat Uygulaması Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.42.16.02-KDV-2-470-36

17/05/2011

Konu

:

Haşerelerle ilgili ilaçlamalarda tevkifat yapılıp yapılmayacağı

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; … Devlet Hastanesi ile yapmış olduğunuz sözleşme gereği haşerelerle ilgili ilaçlama yapılacağı ve aylık kesilecek faturanın 400 TL+KDV olduğu belirtilerek, yapılan bu hizmetler dolayısıyla KDV tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı ve tevkifat oranı konusunda Başkanlığımız görüşü istenilmektedir.

            Katma Değer Vergisi Kanununun 1/1 inci maddesinde, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu; Kanunun 9/1 inci maddesinde ise mükellefin Türkiye içinde ikametgahının, işyerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığının, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabileceği hükme bağlanmıştır.

            Şirketiniz tarafından ifa edilecek yukarıda sözü edilen hizmet, 91 Seri Numaralı KDV Genel Tebliğinin A/5-b bölümüne göre ilke olarak tevkifata tabi tutulacak işlemler kapsamındadır.

            Ancak, aynı Tebliğin A/7 bölümünde Tebliğ kapsamına giren her bir işlemin bedelinin Vergi Usul Kanununa göre o yıl için geçerli fatura düzenleme sınırını aşmadığı takdirde, hesaplanan katma değer vergisinin tevkifata tabi tutulmayacağı, bununla birlikte, tespit edilen tutarı aşan işlemlere ait katma değer vergisinin tevkifat zorunluluğundan kaçınmak amacıyla bedelin parçalara ayrılamayacağı, aynı işlemlere ait bedellerin toplamı üzerinden tevkifat yapılacağı belirtilmiştir.

            Buna göre, Şirketiniz tarafından …Devlet Hastanesine verilen haşerelerle ilgili ilaçlama hizmeti 91 Seri Numaralı Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde tevkifat yapılacak işlemler arasında yer almakla birlikte, söz konusu hizmete ilişkin aylık dönemler itibariyle düzenlenecek KDV dahil fatura bedelinin, Vergi Usul Kanununa göre 2011 yılı için 700 TL olarak belirlenen fatura düzenleme sınırını aşmaması halinde bu Tebliğ kapsamında tevkifat yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Devlet Hastanesine Verilen Haşere İlaçlama Hizmetinde Tevkifat Uygulaması Hk.

17.05.2011

B.07.1.GİB.4.42.16.02-KDV-2-470-36

Son Yorumlananlar
Top
Menu