Duba Alımının Kdv Kanunu Karşısındaki Durumu Hk.

Duba Alımının Kdv Kanunu Karşısındaki Durumu Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Duba Alımının Kdv Kanunu Karşısındaki Durumu Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

Sayı

:

39044742-KDV.13-52205

04/05/2015

Konu

:

Duba alımının KDV Kanunu karşısındaki durumu

            İlgide kayıtlı özelge talep formu ve ekinde; Türkiye Cumhuriyeti kara suları ve boğazlarında ve tüm dünya denizlerinde nakliyat yapımı, yük ve yolcu gemisi, kurtarma ve yangın söndürme gemisi, römorkör, hizmet gemisi, yüzer vinç ve duba gibi deniz taşıtlarının işletilmesi, kiralanması, satın alınması, satımı, imal edilmesi ve ettirilmesi faaliyetleriyle iştigal etmekte olduğunuz belirtilerek faaliyetinizde kullanılmak üzere satın alacağınız iki adet “duba”nın 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun (13/a) maddesine göre KDV den istisna olup olmayacağı sorulmaktadır.

            3065 sayılı KDV Kanununun;

            (1/1) inci maddesinde; Türkiye’de, ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu,

            (13/a) maddesinde; faaliyetleri kısmen veya tamamen deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçların kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olan mükelleflere bu amaçla yapılan deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçlarının teslimleri, bu araçların imal ve inşası ile ilgili olarak yapılan teslim ve hizmetler ile bunların tadili, onarım ve bakımı şeklinde ortaya çıkan hizmetler ve faaliyetleri, deniz taşıma araçları ile yüzer tesis ve araçların imal ve inşası olanlara bu araçların imal ve inşası ile ilgili olarak yapılacak teslim ve hizmetlerin KDV den istisna olduğu

            hüküm altına alınmıştır.

            Söz konusu istisna uygulamasına ilişkin olarak KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/B-1.1) bölümünde;

            “Faaliyetleri kısmen veya tamamen deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçların kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olan mükelleflere, bu araçların teslimi KDV’den istisnadır.

            KDV mükellefiyeti olmayan kişi ve kuruluşlar ile KDV mükellefiyeti bulunmakla birlikte faaliyetleri istisna kapsamındaki araçların kiralanması veya çeşitli şekilde işletilmesi olmayanlara, Kanunun (13/a) maddesi kapsamında yapılan söz konusu araçların tesliminde istisna uygulanmaz.

            Örnek: Mimarlık faaliyetinde bulunan bir mükellefe yapılacak yat tesliminde istisna uygulanamaz. Mükellefin yatı iktisaptan sonra kiraya vermesi de istisna şartlarının tekemmülü için yeterli değildir. İstisna uygulanabilmesi için teslimin yapıldığı tarih itibarıyla yat kiralama faaliyetlerinin mükellefin asli iştigal konuları arasında yer alması ve sürekli olarak yapılması gerekir.

            Faaliyetleri kısmen veya tamamen söz konusu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçların kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olan mükelleflerin bu amaç dışında kendi özel kullanımları için alımlarında istisna uygulanmaz.”

            denilmiştir.

            Bu itibarla, duba tesliminin 3065 sayılı KDV Kanununun (13/a) maddesi kapsamına girdiği değerlendirilmekle birlikte, söz konusu dubaların kiralanmak veya çeşitli şekillerde işletilmek dışında işletmede kullanmak amacıyla satın alınması halinde, istisna kapsamında değerlendirilmemesi gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Duba Alımının Kdv Kanunu Karşısındaki Durumu Hk.

04.05.2015

39044742-KDV.13-52205

Top
Menu