Elektronik Dergi Teslimlerinde Uygulanacak Kdv Oranı Hk.

Elektronik Dergi Teslimlerinde Uygulanacak Kdv Oranı Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

Sayı

:

39044742-KDV.28-1792

04/07/2014

Konu

:

Elektronik dergi teslimlerinde uygulanacak KDV oranı

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz eki dilekçede, 

– Firmanızın kuruluş amacının elektronik ortamda (internette) kitap, fikri eser, mevzuatlar ve yüksek mahkeme kararlarını (içtihat) birden fazla fihrist altında endeksleyerek yayımlamak, yorumlamak, güncellemek olduğu belirtilerek, “içtihat bilgi bankası”, “mevzuat bilgi bankası” ve “hukuk eserleri bilgi bankası” adlı eserlerin elektronik olarak hem internette hem de CD lerle başta hakim, savcı ve avukatlar olmak üzere, Türkiye’deki tüm kamu kurum ve kuruluşlarının hizmetine sunulduğu,

– Söz konusu eserlerin içeriğinin basılı olarak uzun yıllardır hizmet veren ve imtiyazı kamu kuruluşlarına ait olan Yargıtay, Danıştay, Sayıştay Dergileri ve Anayasa Mahkemesi Kararlar Dergisi ile tamamen aynı olduğu,

– İçerik, hizmet, kapsam ve yorum olarak 4 adet kamu dergisinin, firmanız hizmet ve eserlerinden hizmet arzının “elektronik ortamda” olması dışında hiç bir farkının bulunmadığı, yegane farkın hizmetin arz şeklinin olduğu,

belirtilerek, şirketinizin ana faaliyet alanı olan “Elektronik Ortamda Dergi Yayımcılığı” ürün ve hizmetlerinin pazarlanması ve satışında uygulanacak katma değer vergisi (KDV) oranı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

3065 sayılı KDV Kanununun 1/1 inci maddesine göre, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler KDV’ye tabi bulunmaktadır.

KDV oranları, KDV Kanununun 28 inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye istinaden yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi (BKK) ile BKK eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8, anılan listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için %18 olarak tespit edilmiştir.

2007/13033 sayılı BKK eki;

(I) sayılı listenin 8 inci sırasında,  gazete ve dergiler (21/6/1927 tarihli ve 1117 sayılı Kanun hükümlerine göre poşetlenerek satılanların tesliminde bu Kararın 1 inci maddesinin (a) bendinde öngörülen vergi oranı uygulanır.),

(II) sayılı listenin B. bölümünün 14 üncü sırasında, kitap ve benzeri yayınlar (21/6/1927 tarihli ve 1117 sayılı Kanun hükümlerine göre poşetlenerek satılanların tesliminde bu Kararın 1 inci maddesinin (a) bendinde öngörülen vergi oranı uygulanır.),

  yer almaktadır.

1/12/2013 tarihli ve 28838 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2013/5595 sayılı BKK ile 2/12/2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2007/13033 sayılı BKK eki (I) sayılı listenin 8 inci sırasına “bu yayınların elektronik ortamda satışı (elektronik gazete ve dergi okuyucu, tablet ve benzerleri hariç)” ibaresi; (II) sayılı listenin B. bölümünün 14 üncü sırasına elektronik kitap (e-kitap) ve benzeri yayınların elektronik ortamda satışı (elektronik kitap okuyucu, tablet ve benzerleri hariç) ibaresi  eklenmiştir.

Buna göre,

– Elektronik ortamda müşterilerinize sunmuş olduğunuz mevzuat setinin elektronik kitap teslimi olarak değerlendirilerek % 8 oranında KDV’ye tabi tutulması,

– Ancak, söz konusu hizmetin, erişim hakkına sahip müşterilere belirli aralıklarla otomatik güncellemeler de yapılmak suretiyle sağlanan mevzuat setine erişim niteliğinde bir hizmet olması halinde, bu hizmetin elektronik kitap veya dergi teslimi olarak değerlendirilmesi mümkün olmayıp, % 18 oranında KDV’ye tabi tutulması,

gerekmekte olup bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Elektronik Dergi Teslimlerinde Uygulanacak Kdv Oranı Hk.

04.07.2014

39044742-KDV.28-1792

Son Yorumlananlar
Top
Menu