Fındık Zarında Kdv Oranı

Fındık Zarında Kdv Oranıkonulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Fındık Zarında Kdv Oranı

T.C.

ORDU VALİLİĞİ

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

(Defterdarlık: Gelir Müdürlüğü)

Sayı

:

25953680-045.02-12

21.06.2017

Konu

:

Fındık zarında KDV oranı

     

İlgi

:

09.12.2016 tarihli özelge talep formunuz.

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, fındık zarı tesliminde uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı sorulmaktadır.

            KDV oranları, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer alanlar hariç olmak üzere, vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

            Söz konusu BKK eki (I) sayılı listenin 1 inci sırasında “fındık” ismen sayılmış, anılan Kanunun 13 üncü maddesinin 1 numaralı fıkrasının (ı) bendinde ise “küspe” ibaresine yer verilmek suretiyle bu ürünün teslimi 10.02.2016 tarihinden geçerli olmak üzere istisna kapsamına alınmıştır.

            Türk Gümrük Tarife Cetveli (TGTC)’nin 23 üncü faslında “Gıda sanayiinin kalıntı ve döküntüleri; hayvanlar için hazırlanmış kaba yemler” düzenlenmiş; 23.08 tarife pozisyonunda “Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan ve hayvan gıdası olarak kullanılan neviden olan bitkisel maddeler ve bitkisel döküntü, artık ve yan ürünler (pellet halinde olsun olmasın)” tanımlanmıştır. Naturel, buruşuk ve çürük kabuksuz fındığın kavurma işlemi sonucunda fındıktan ayrılan yağlı fındık zarı bu tarife pozisyonuna ait “2308.00.90.00.00 Diğerleri” Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon (GTİP) numarasında yer almaktadır.

            TGTC’nin 23.06 tarife pozisyonunda “Bitkisel katı veya sıvı yağların ekstraksiyonundan (özütleme) (23.04 ve 23.05 pozisyonundakiler hariç) arta kalan küspe ve diğer katı artıklar (öğütülmüş veya “pellet” halinde olsun olmasın)” tanımlanmıştır. Kavrulmuş fındıktan ayrılan fındık zarının yağ fabrikalarında yağı alındıktan sonra arta kalan ve hayvan yemi olarak kullanılan ezilmiş küspesi bu tarife pozisyonuna ait “2306.90.90.00.00 Diğerleri” GTİP numarasında yer almaktadır.

            Buna göre; naturel, buruşuk ve çürük kabuksuz fındığın kavurma işlemi sonucunda fındıktan ayrılan yağlı fındık zarı ile kavrulmuş fındıktan ayrılan fındık zarının yağ fabrikalarında yağı alındıktan sonra arta kalan ve hayvan yemi olarak kullanılan ezilmiş fındık zarı küspesi teslimlerinin, 10.02.2016 tarihinden sonra KDV’den istisna olması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 (*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Fındık Zarında Kdv Oranı

21.06.2017

25953680-045.02-12

Top
Menu