Hibe Olarak Yurtdışına Gönderilen Malların İadesinin Alınıp Alınamayacağı Hususunda

Hibe Olarak Yurtdışına Gönderilen Malların İadesinin Alınıp Alınamayacağı Hususunda
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

84974990-130[11-2013/45]-594

09/06/2014

Konu

:

Hibe olarak yurtdışına gönderilen malların iadesinin alınıp alınamayacağı hususunda

           İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; Alman Hükümetinden alınan yetkiye istinaden Türkiye’de acil yardım projesi kapsamında satın alınan yardım malzemelerinin hibe kapsamında Suriye’ye gönderildiği belirtilerek söz konusu alımlara ilişkin olarak ödenen KDV’nin iadesinin alınıp alınmayacağı ve bundan sonra yapacağınız hibe kapsamındaki alımlara ilişkin KDV’den muaf olup olamayacağınız ile ihracatın tedarikçi firma tarafından yapılmasında kurumunuza kesilecek fatura üzerinden KDV istisnası uygulanıp uygulanmayacağı hususunda bilgi istenilmektedir.

            3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun;

            – 1/1 inci maddesinde, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV’ye tabi olduğu,

            -11/1-a maddesinde, ihracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetler, yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetler, serbest bölgedeki müşteriler için yapılan fason hizmetler ve karşılıklı olmak şartıyla uluslararası roaming anlaşmaları çerçevesinde yurt dışındaki müşteriler için Türkiye’de verilen roaming hizmetlerinin KDV’den istisna olduğu,

            – 17/2-b maddesinde Kanunun 17 nci maddesinin 1 numaralı fıkrasında sayılan kurum ve kuruluşlara bedelsiz olarak yapılan her türlü mal teslimi ve hizmet ifaları ile fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bağışlanan gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddelerinin tesliminin KDV’den istisna olduğu,

            – 17/2-c maddesinde yabancı devletlerin Türkiye’deki diplomatik temsilcilik ve konsoloslukları ile yabancı hayır ve yardım kurumlarına, 17 nci maddenin 1 numaralı fıkrasında sayılan kurum ve kuruluşlara bedelsiz olarak yapacakları teslim ve hizmetlere ilişkin olarak yapılan teslim ve hizmetlerin KDV’den istisna olduğu,

            – 19 uncu maddesinin 1 inci fıkrasında diğer kanunlardaki vergi muaflık ve istisna hükümlerinin bu vergi bakımından geçersiz olduğu, katma değer vergisine ilişkin istisna ve muafiyetlerin ancak bu Kanuna hüküm eklenmek veya bu Kanunda değişiklik yapılmak suretiyle düzenleneceği, 2 nci fıkrasında ise uluslararası anlaşma hükümlerinin saklı olduğu

            hüküm altına alınmıştır.

            Mülga 79 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği ile 26.04.2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin “II/F-2.6.Yabancı Devletlerin Türkiye’deki Diplomatik Temsilcilik ve Konsoloslukları ile Yabancı Hayır ve Yardım Organizasyonlarına Yapılan Teslim ve Hizmetlerde İstisna” başlıklı bölümü uyarınca, Kanunun 17/2-c maddesi kapsamındaki yardımın; Kanunun 17/1 inci maddesinde sayılan kurum ve kuruluşlardan birine, yabancı devletlerin Türkiye’deki diplomatik temsilcilik ve konsoloslukları veya kanuni merkezi yurt dışında bulunan ve Türkiye’de gelir ve kurumlar vergisi mükellefiyetini gerektiren faaliyeti olmayan yabancı hayır ve yardım kurumları tarafından bedelsiz olarak yapılması gerekmektedir.

            Öte yandan, Katma Değer Vergisi Kanununun 11 inci maddesi ile vergiden istisna edilen ihracat teslimlerine ilişkin olarak yüklenilen katma değer vergilerinden indirim imkanı bulunmayan kısım aynı Kanunun 32 nci maddesine dayanarak ve Bakanlığımızın konuya ilişkin belirlediği usul ve esaslar çerçevesinde iade edilir.  Söz konusu istisna hükmünün uygulanabilmesi için öncelikle KDV mükellefiyeti bulunması gerekmektedir.

            Bilindiği üzere, Türk kanunlarında değişiklik getiren bir uluslararası anlaşmanın onaylanması için Anayasa’nın 90 ıncı maddesi ile 244 sayılı Yasa’nın 2 nci maddesinde belirtilen hükümler çerçevesinde TBMM’nin anlaşmayı bir yasayla uygun bulması gerekmektedir. Bu şekilde onaylanarak yürürlüğe giren bir uluslararası anlaşma iç mevzuatımız bakımından geçerlik kazanmaktadır.

            Buna göre, 7/1302 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan ve uygun bulma yasası bulunmayan Teknik İşbirliği Anlaşmasının vergi muafiyetlerine ilişkin “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti” başlıklı 6 ncı maddesi yürürlükteki vergi mevzuatımızın tanıdığı genel muafiyetler dışında istisnai nitelikte vergi muafiyetini öngören düzenlemeler içermesi nedeniyle, uluslararası anlaşmaların yürürlüğe girmesine ilişkin 244 sayılı Kanun ve Anayasamızda belirtilen şartları yerine getirmediğinden, bu Anlaşmaya dayanılarak vergi muafiyeti uygulanmasının mümkün olmadığı düşünülmektedir.

            Öte yandan bahsi geçen Anlaşma’nın 6 ncı maddesinin 3 üncü fıkrasında yer alan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti; Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümetinin münferit projeler için sağlayacağı malzemenin rıhtım resmi ve ardiye ücreti dahil, bütün vergi ve resimleriyle diğer mali yükümlülüklerden muafen ithal ve ihracını sağlayacak; Türk mevzuatının buna imkan vermediği hallerde bu gibi vergi ve diğer resimler ile mali yükümlülüklerin 1 inci maddenin 2 nci fıkrasında anılan özel düzenlemelerde belirtilecek ilgili Bakanlıklar ve diğer makamlarca ödenmesini sağlayacaktır.” hükmü münferit projeler için Federal Almanya Cumhuriyeti tarafından sağlanacak malzemenin ithalat ve ihracatı ile ilgili olup yurt içinden sağlanacak malzemelerin bu hükümden yararlanabileceğine ilişkin bir ifade içermemektedir.

            Buna göre, Kurumunuzun Alman Hükümetinden alınan yetkiye istinaden Suriye’ye hibe ettiği ve Türkiye’de satın aldığı yardım malzemelerinin Kurumunuza teslimi katma değer vergisine tabidir. Bu itibarla, söz konusu alımlara ilişkin olarak ödenen katma değer vergisinin Kurumunuza iadesine imkan bulunmamaktadır.

            Diğer taraftan, ihracatın tedarikçi firma tarafından yapılması halinde ihracata ilişkin yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde ihracatı yapan firmanın yüklendiği vergiyi indirim ve iade konusu yapabilmesi mümkündür.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

Özelge:Hibe Olarak Yurtdışına Gönderilen Malların İadesinin Alınıp Alınamayacağı Hususunda

09.06.2014

84974990-130[11-2013/45]-594

Top
Menu