Gümrük Antrepolarında Verilen Hizmetler Katma Değer Vergisine Tabi Bulunmaktadır.

Gümrük Antrepolarında Verilen Hizmetler Katma Değer Vergisine Tabi Bulunmaktadır.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Gümrük Antrepolarında Verilen Hizmetler Katma Değer Vergisine Tabi Bulunmaktadır. 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelirler Genel Müdürlüğü

SAYI    : B.07.0.GEL.0.55/5516-293
KONU    :                                                  

…………………………….

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

iLGi: Bila tarihli dilekçeniz.

Bakanlığımıza vermiş olduğunuz ilgide kayıtlı dilekçe ve eklerinin incelenmesinden, Türkiye’de vergi mükellefiyet kaydı bulunmadığı, merkezi yurtdışında olduğu belirtilen ve Türkiye dışındaki ülkelerden satın aldığı petrol ürünlerini yine Türkiye dışındaki ülkelere satan …………Şirketi adına 31.12.2004 tarihinde sona erecek bir vekaletname ile, Türkiye’de ……………… Limanında özel bir şirkete ait gümrük antreposundan antrepo hizmeti alındığı, 5035 sayılı Kanunla Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 16/1-c maddesinde yapılan değişiklik sonrasında söz konusu gümrüklü antrepo hizmetleri için katma değer vergisi ödenip ödenmeyeceği hususunda Bakanlığımız görüşünün sorulduğu anlaşılmıştır.

Bilindiği gibi, Katma Değer Vergisi Kanunu’nun verginin konusunu teşkil eden işlemlerin sayıldığı 1. maddesinin 1. fıkrası uyarınca, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler katma değer vergisine tabidir.

Aynı Kanunun 11. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendi ile ihracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetler ile yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetler katma değer vergisinden istisna edilmiştir. Bir hizmetin yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmet sayılabilmesinin koşuları ise Kanunun 12. maddesinde belirtilmiştir. Bu düzenlemeye göre, hizmetin yurt dışındaki bir müşteri için yapılmış olması ve hizmetten yurt dışında faydalanılmış olması gerekmektedir. Yurt dışındaki müşteri tabiri de, ikametgahı, işyeri,  kanuni ve iş merkezi yurt dışında olan alıcılar ile yurt içinde bulunan bir firmanın yurt dışında kendi adına müstakilen faaliyet gösteren şubelerini ifade etmektedir.

Diğer taraftan, 2 Ocak 2004 tarih ve 25334 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5035 sayılı Kanunun 7. maddesi ile Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 16. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendi ”Gümrük Kanunundaki transit ve gümrük ve antrepo rejimleri ile geçici depolama ve serbest bölge hükümlerinin uygulandığı mallar” şeklinde değiştirilmiş ve gümrük antrepo rejimlerinin uygulandığı mal teslimleri katma değer vergisinden istisna edilmiştir.

Gümrük antrepolarında verilen hizmetler ise katma değer vergisinden istisna edilmediğinden söz konusu yerlerde verilen hizmetler katma değer vergisine tabidir.

Bütün bu hükümler çerçevesinde, işlerini vekaleten yürüttüğünüz adı geçen şirketin Türkiye’de almış olduğu gümrüklü antrepo hizmetleri katma değer vergisine tabi bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Özelge:Gümrük Antrepolarında Verilen Hizmetler Katma Değer Vergisine Tabi Bulunmaktadır.

15.03.2004

B.07.0.GEL.0.55/5516-293 / 10477

Son Yorumlananlar
Top
Menu