Hafriyat İşlerinde Kdv Oranı Ve Tevkifatı Hk.

Hafriyat İşlerinde Kdv Oranı Ve Tevkifatı Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Hafriyat İşlerinde Kdv Oranı Ve Tevkifatı Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

KOCAELİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.41.15.01-KDV-2012/15-225

01/11/2012

Konu

:

Hafriyat İşlerinde KDV Oranı ve Tevkifatı

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda,  …  tarafından inşa edilen lojistik depo binası için Şirketinizce verilecek hafriyat hizmetine ilişkin KDV nin tevkifata tabi olup olmadığı ile bu işlemde uygulanması gereken KDV oranının bildirilmesi istenmektedir.

             KDV Kanununun 9 uncu maddesi ile vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları vergi alacağının ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Bakanlığımıza yetki verilmiştir.

             Bu yetkiye dayanılarak yayımlanan 91 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (A/5-a) bölümünde, Tebliğin (A/2) bölümünde sayılan kurum ve kuruluşlar ile 95 Seri No.lu KDV Genel Tebliği ile yapılan değişiklikle de hisse senetleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsasına kote edilmiş şirketler, yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına yada birlikte) kurum, kuruluş ve işletmelere verilen yapım işleri ile bu işlere ilişkin mühendislik-mimarlık ve etüd-proje hizmetlerine ilişkin bedel üzerinden hesaplanan katma değer vergisinin tevkifata tabi tutulacağı belirtilmiştir.

             14/4/2012 tarih ve 28264 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 1/5/2012 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 117 Seri no.lu KDV Genel Tebliğinin (3.2.1) bölümünde; Tebliğin (3.1.2/b) ayrımında sayılanlara karşı ifa edilen yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüd-proje hizmetlerinde alıcılar tarafından (2/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacağı belirtilmiştir.

             KDV oranları ise KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak 30/12/2007 tarih ve 26742 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile Kararnameye ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için %18 olarak tespit edilmiştir.

             Buna göre; Kararname eki (I) ve (II) sayılı listelerde yer almayan hafriyat hizmeti genel oranda (% 18) KDV ye tabidir.

             Diğer taraftan, Şirketiniz tarafından 91 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin A/2 bölümü kapsamında yer almayan  …  ye ifa edilecek söz konusu hizmet bedeli üzerinden hesaplanacak KDV ye tevkifat uygulanması söz konusu değildir.

             Ancak, hizmet verdiğiniz Şirketin yarıdan fazla hissesi doğrudan 91 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin A/2 bölümünde sayılan kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına yada birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler ile, hisse senetlerinin İstanbul Menkul Kıymetler Borsasına kote edilmiş şirketler arasında yer alması durumunda söz konusu hizmetin yapım işi kapsamında 1/6 oranında KDV tevkifatına tabi olacağı tabiidir.

             Öte yandan, Şirketinizin tarafından 1/5/2012 tarihinden sonra yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen, mühendislik, mimarlık ve etüt-proje hizmetlerinde, 117 Seri no.lu KDV Genel Tebliğinin (3.2.1) bölümündeki açıklamalar çerçevesinde 2/10 oranında tevkifat uygulanacağı tabiidir.

             Ayrıca, Şirketinizin tarafından verilen hizmetinin işgücü temin hizmeti kapsamında değerlendirilmesi de söz konusu değildir.

             Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Hafriyat İşlerinde Kdv Oranı Ve Tevkifatı Hk.

01.11.2012

B.07.1.GİB.4.41.15.01-KDV-2012/15-225

Son Yorumlananlar
Top
Menu