Halde Satılan Yaş Kök Zencefilin Kdv Oranı

Halde Satılan Yaş Kök Zencefilin Kdv Oranı
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

MERSİN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

18008620-130[ÖZG-2013-83]-38

02/05/2014

Konu

:

Halde Satılan Yaş Kök Zencefilin KDV Oranı

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Şirketinizin zencefil alımı yaptığından bahisle, halde satılan yaş zencefile uygulanacak KDV oranı hakkında bilgi verilmesi istenilmektedir.

            KDV oranları, Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesine ekli I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için (%1), II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için (%8), bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için (%18) olarak tespit edilmiştir.

            KDV oranları ile ilgili 31.12.2007 tarihinde yürürlüğe giren 24.12.2007 tarih ve 2007/13033 sayılı Kararname eki

            -I sayılı listenin 6 ncı sırasında, ilgili mevzuata göre toptancı hallerinde faaliyette bulunanlara ve bunlar tarafından gerçek usule tabi katma değer vergisi mükelleflerine yapılan taze sebze ve meyve (mamulleri hariç) teslimleri,

            -II sayılı listenin “A- Gıda Maddeleri” bölümünün 7 inci sırasında “TGTC’nin 9 No.lu fasılında yer alan mallar”

          ibaresi yer almaktadır 

            TGTC’nin 9 No.lu faslı “Kahve, çay, paraguay çayı ve baharat”ı kapsamaktadır. Taze zencefil bu faslındaki eşyalar kapsamında olduğundan, TGTC’nin 7 No.lu  Faslında tanımlanan “Yenilen sebzeler ve bazı kök ve yumrular” arasında yer almamaktadır.

           Bu nedenle, taze sebze ve meyve olarak değerlendirilmeyen taze zencefil teslimi, I sayılı listenin 6 ncı sırası kapsamında bulunmamaktadır.

            Zencefil bu faslın 09.10 tarife pozisyonuna ait “0910.11.00.00.00 Ezilmemiş ve öğütülmemiş (Zencefil)” ile “0910.12.00.00.00 Ezilmiş veya öğütülmüş (Zencefil)” GTİP No’larında ismen tanımlanmıştır. Zencefilin geçici olarak salamura edilmiş olanları ile hemen tüketilmeye elverişli olmayan taze zencefil bu pozisyon kapsamında bulunmaktadır.

            Dolayısıyla taze ezilmemiş veya öğütülmemiş zencefil ve salamura edilmiş zencefil ile ezilmiş veya öğütülmüş zencefil, TGTC’nin 9 No.lu faslı kapsamında olduğundan, KDV oranları ile ilgili 2007/13033 sayılı Kararname eki II sayılı listenin “A” bölümünün 7 nci sırasında sayılan 9 No.lu fasıl kapsamında değerlendirilerek, bu malın ithal veya tesliminde %8 oranında KDV uygulanması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

Özelge:Halde Satılan Yaş Kök Zencefilin Kdv Oranı

02.05.2014

18008620-130[ÖZG-2013-83]-38

Top
Menu