Hisse Senetleri İmkb’de Kote Edilmiş Şirkete Enerji Depolama Tankı Tesliminin Tevkifata Tabi Olup Olmadığı Hk.

Hisse Senetleri İmkb’de Kote Edilmiş Şirkete Enerji Depolama Tankı Tesliminin Tevkifata Tabi Olup Olmadığı Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.9-1467

05/09/2011

Konu

:

Hisse senetleri İMKB’de kote edilmiş şirkete enerji depolama tankı tesliminin tevkifata tabi olup olmadığı.

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, hisse senetleri İMKB’de kote edilmiş bir firmaya,  Şirketinizce imal edildikten sonra  teslim edilecek olan enerji depolama tankı nedeniyle tevkifat uygulanıp uygulanmayacağı hususunda bilgi istenilmektedir.

            Katma Değer Vergisi Kanununun 9 uncu maddesi ile vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları vergi alacağının ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Bakanlığımıza yetki verilmiştir.

            Bu yetkiye dayanarak yayımlanan 91 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği ile kamu ve kamusal karakterli kurum ve kuruluşlarca yapılan bazı hizmet alımları tevkifat kapsamına alınmış olup, söz konusu Genel Tebliğin (A/2) bölümünde sorumlu tayin edilen ve tevkifat yapması gereken kuruluşlar, (A/3) bölümünde de tevkifat kapsamında yer alan işlemler sayılmıştır.

            Söz konusu Tebliğin ( A/5-a)  bölümünde;

            – Yapım işlerinin bina, karayolu, demiryolu, otoyol, havalimanı, rıhtım, liman, tersane, köprü, tünel, metro, viyadük, spor tesisi, alt yapı, boru iletim hattı, haberleşme veenerji nakil hattı, baraj, enerji santrali, rafineri tesisi, sulama tesisi, toprak ıslahı, taşkın koruma ve dekapaj gibi her türlü inşaat işleri ve bu işlerle ilgili tesisat, imalat, ihrazat, nakliye, tamamlama, (boya badana dahil) her türlü onarım, restorasyon, çevre düzenlemesi, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj işleri ile benzeri yapım işlerini kapsadığı,

            – Katma değer vergisi tevkifatı yapmakla sorumlu  tutulan kurum ve kuruluşlara tevkifat kapsamındaki işleri yapan yükleniciler tarafından tamamen veya kısmen alt yüklenicilere (taşeronlara) veya daha alt yüklenicilere devredilmiş ve devredilecek yapım işlerinde,  işi devreden her yüklenicinin kendisine ifa edilen hizmete ait katma değer vergisi üzerinden bu Tebliğdeki esaslar çerçevesinde  tevkifat yapmalarının uygun görüldüğü, ayrıca alt yüklenicilere uygulanan tevkifatın, bu Tebliğin (A/2) bölümünde sayılan kurum ve kuruluşlarca yapım işinin asıl yüklenicisine tevkifat uygulamasına engel teşkil etmeyeceği,

             belirtilmiş bulunmaktadır.

            Öte yandan, 95 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin 5.1. bölümü ile 91 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin A/2 bölümünde sayılan  tevkifat yapacak kuruluşlar kapsamına alınan  hisse senetleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsasına kote edilmiş Şirketler,  yalnızca yapım  işleri, temizlik, çevre ve bahçe bakım hizmetleri, özel güvenlik hizmetleri ileyemek servis hizmetlerine ait katma değer vergisini tevkifata tabi tutmak üzere, dahil edilmiştir.

            Bu hüküm ve açıklamalara göre, Şirketinizce kendi tesislerinizde imal edildikten sonra  hisse senetleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsasına kote edilmiş … A.Ş.’ye teslim edilecek enerji depolama tankı,  91 Seri No.lu. KDV Genel Tebliğinin (A/5-a) bölümü kapsamında yapım işi olarak değerlendirilmeyeceğinden hesaplanan katma değer vergisinin  tevkifata tabi tutulması da söz konusu değildir. 

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Hisse Senetleri İmkb’de Kote Edilmiş Şirkete Enerji Depolama Tankı Tesliminin Tevkifata Tabi Olup Olmadığı Hk.

05.09.2011

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.9-1467

Top
Menu