Yabancı Bayraklı Gemilere Türk Tersanelerinde Verilen Tadil, Bakım Ve Onarım Hizmeti İle Tersaneye Yer İşgali Nedeniyle Ödenen Kira Bedeli Üzerinden Kdv Hesaplanıp Hesaplanmayacağı Hk.

Yabancı Bayraklı Gemilere Türk Tersanelerinde Verilen Tadil, Bakım Ve Onarım Hizmeti İle Tersaneye Yer İşgali Nedeniyle Ödenen Kira Bedeli Üzerinden Kdv Hesaplanıp Hesaplanmayacağı Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Yabancı Bayraklı Gemilere Türk Tersanelerinde Verilen Tadil, Bakım Ve Onarım Hizmeti İle Tersaneye Yer İşgali Nedeniyle Ödenen Kira Bedeli Üzerinden Kdv Hesaplanıp Hesaplanmayacağı Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 12-235

23/01/2012

Konu

:

Yabancı bayraklı gemilere Türk tersanelerinde verilen tadil, bakım ve onarım hizmeti ile tersaneye yer işgali nedeniyle ödenen kira bedeli üzerinden KDV hesaplanıp hesaplanmayacağı

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; müvekkili olduğunuz … isimli şirketin yabancı bayraklı teknesinin bakım, onarım ve tadilatını Türkiye’de yaptırdığı, şirketin çeşitli firmalardan bu amaçla aldığı mal ve hizmetler için katma değer vergisi (KDV) ödeyip ödemeyeceği; bu amaçla geçmişte ödediği KDV’yi iade alıp alamayacağı; onarım ve tadilatın yapıldığı tersaneye yer işgali nedeniyle ödeyeceği kira bedeli üzerinden KDV hesaplanıp hesaplanmayacağı ve söz konusu işlemlere ilişkin olarak daha önce ödenen KDV’nin iadesinin mümkün olup olmadığı hususlarında Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

3065 Sayılı KDV Kanunu’nun:

– 1/1 inci maddesinde, Türkiye’de ticari, sınaî, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu,

– 11/1-a maddesinde; ihracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetler, yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetler, serbest bölgedeki müşteriler için yapılan fason hizmetler ve karşılıklı olmak şartıyla uluslararası roaming anlaşmaları çerçevesinde yurt dışındaki müşteriler için Türkiye’de verilen roaming hizmetlerinin KDV’den istisna edildiği,

– Kanunun 12/1 maddesinde bir teslimin ihracat teslimi sayılması için, teslimin yurt dışındaki bir müşteriye veya bir serbest bölgedeki alıcıya ya da yetkili gümrük antreposu işleticisine yapılması, teslim konusu malın Türkiye Cumhuriyeti gümrük bölgesinden çıkarak bir dış ülkeye veya bir serbest bölgeye vasıl olması ya da yurt dışındaki müşteriye gönderilmek üzere yetkili gümrük antreposuna konulması koşullarının gerçekleşmesine bağlandığı,

hüküm altına alınmıştır.

Kanunun 12/2 nci maddesi ile 26 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (K) bölümü uyarınca, bir hizmetin hizmet ihracı kapsamında değerlendirilebilmesi için ise;

1- Hizmetin Türkiye’de yurt dışındaki bir müşteri için yapılmış olması,

2- Fatura veya benzeri nitelikteki belgenin yurt dışındaki müşteri adına düzenlenmesi,

3- Hizmet bedelinin, döviz olarak Türkiye’ye getirilmesi ve

4- Hizmetten yurt dışında faydalanılması

şartlarının yerine getirilmiş olması gerekmektedir.

Diğer taraftan Kanunun 8/2 maddesinde; vergiye tabi bir işlem söz konusu olmadığı veya KDV’yi fatura veya benzeri vesikalarda göstermeye hakkı bulunmadığı halde; düzenlediği bu tür vesikalarda KDV gösterenleri, bu vergiyi ödemekle mükellef oldukları, bu gibi sebeplerle fazla ödenen vergilerin, Maliye Bakanlığının belirleyeceği usul ve esaslara göre ilgililere iade edileceği belirtilmiş olup iadenin nasıl yapılacağı 23 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinde açıklanmıştır.

Buna göre,

– Yabancı bayraklı tekneye Türkiye’de verilen tadil, bakım ve onarım hizmetleri 26 Seri No.lu KDV Genel Tebliği’nin (K) bölümündeki sayılan şartların birlikte sağlanması kaydıyla ihracat istisnası kapsamında değerlendirilecektir.

– KDV uygulamasında ihracatın tevsikinde gümrük beyannamesi aranıldığından, yabancı tekneye tamir ve bakım amacıyla yapılan mal teslimlerinin gümrük beyannamesi ile tevsiki durumunda söz konusu teslimlerin Kanunun 11/1-a ve 12/1 inci maddesi kapsamında ihracat sayılarak KDV’den istisna tutulması gerekmektedir.

– Yabancı tekne tarafından Türkiye’deki tersaneye yer işgali nedeniyle ödenen kira, hizmetten Türkiye’de faydalanıldığından genel hükümler çerçevesinde KDV’ye tabi bulunmaktadır.

– Yukarıdaki yapılan açıklamalara uygun olarak gerçekleştirilmiş olan mal ve hizmet ihracatında istisna olması gerekirken KDV hesaplanmış olması halinde yersiz olarak hesaplanmış olan KDV’nin 23 Seri no.lu KDV Genel Tebliğinde yapılan açıklamalar çerçevesinde iadesi mümkün bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Özelge:Yabancı Bayraklı Gemilere Türk Tersanelerinde Verilen Tadil, Bakım Ve Onarım Hizmeti İle Tersaneye Yer İşgali Nedeniyle Ödenen Kira Bedeli Üzerinden Kdv Hesaplanıp Hesaplanmayacağı Hk.

23.01.2012

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 12-235

Top
Menu