İhraç Kayıtlı Teslim

İhraç Kayıtlı Teslimkonulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

İhraç Kayıtlı Teslim

T.C.

AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

Sayı

:

63611781-130[11/1-c/2016-14]-28

22.11.2017

Konu

:

İhraç Kayıtlı Teslim

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, ihraç kayıtlı satış yapmak için gerekli imalatçı vasfını taşıdığınız, kapasite raporu, sanayi sicil belgesi ve diğer belgelerinizin olduğu, yurt içindeki çeşitli hammadde ve mermercilik faaliyetinde bulunan firmalardan gerek blok gerekse ham yarı mamul malzemeyi katma değer vergisi (KDV) ödeyerek satın aldığınız belirtilerek, bu ham yarı mamul ve blok hammadde üzerinde ebatlama, cilalama, honlama (dolgu yapma), paht kırma, bas kesme, yan kesme gibi işlemler uyguladıktan sonra yeni oluşan malzemenin ambalajlama ve kasalama işlemleri yapılarak ihraç kayıtlı satışının yapılıp yapılamayacağı sorulmaktadır.

3065 sayılı KDV Kanununun (11/1-c) maddesinde, ihraç edilmek şartıyla imalatçılar tarafından kendilerine teslim edilen mallara ait KDV’nin, ihracatçılar tarafından ödenmeyeceği, mükelleflerce tahsil edilmeyen ancak ilgili dönem beyannamesinde beyan edilecek olan bu verginin, vergi dairesince tarh ve tahakkuk ettirilerek tecil olunacağı, söz konusu malların, ihracatçıya teslim tarihini takip eden ay başından itibaren 3 ay içinde ihraç edilmesi halinde, tecil edilen verginin terkin edileceği hükme bağlanmıştır.

İhraç kayıtlı teslimlerde tecil-terkin uygulamasının usul ve esasları KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/A-8.) bölümünde belirlenmiştir.

Söz konusu Tebliğin (II/A-8.3.) bölümünde, imalatçıların, ihraç kaydıyla teslim ettikleri malların bir kısmını piyasadan hazır olarak satın alabilecekleri, bu durumda, imalatçıların bizzat ürettikleri mallar için tecil-terkin uygulaması yapılacağı, piyasadan hazır olarak alıp sattıkları mallar için tecil-terkin işlemi uygulanmayacağı; (II/A-8.4.) bölümünde, tecil-terkin işlemlerinin imalatçıların ihraç kaydıyla satışını yaptıkları mal teslimlerine uygulanacağı, satıcının ihraç kaydıyla satışını yaptığı malın, ihraç edilen nihai mamul olması gerektiği, bu şartı taşımayan teslimlerde tecil-terkin işlemi uygulanmayacağı açıklanmıştır.

Buna göre, hammadde ve mermercilik faaliyetinde bulunan yurtiçindeki firmalardan gerek blok gerekse ham yarı mamul şeklinde aldığınız malzeme üzerinde ebatlama, cilalama, honlama (dolgu yapma), paht kırma, bas kesme, yan kesme işlemleri yapılarak yeni malzeme oluşturulması işlemi, sanayi sicil belgenizin bu işleri kapsaması halinde imalat olarak değerlendirilecek olup, KDV Genel Uygulama Tebliğinde açıklanan tecil-terkin uygulamasından yararlanabilecek imalatçılarda aranan şartların sağlanmış olması kaydıyla imal edilen malların ihraç kaydıyla teslimi mümkün bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:İhraç Kayıtlı Teslim

22.11.2017

B.07.4.DEF.0.03.10.00-130[11/1-c/2016-14]-28

Top
Menu