İndirimli Orana Tabi Konut Teslimleriyle İlgili Yüklenilen Vergileri Aynı Yıl İçerisinde İndirimle Gideremediği Takdirde İade Alabileceği Hk.

İndirimli Orana Tabi Konut Teslimleriyle İlgili Yüklenilen Vergileri Aynı Yıl İçerisinde İndirimle Gideremediği Takdirde İade Alabileceği Hk.
 

T.C

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

SAYI: B.07.1.GİB.0.57/5729-2                                                     13.02.2006 * 8197

KONU:

MUĞLA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

            İLGİ: 23.01.2006 tarih ve KDV-70 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız ve eklerinin incelenmesinden, .. Vergi Dairesi Mükelleflerinden ……İnş. Tur. San. Ltd. Şti’nin 2005/6 ve 7 dönemlerinde yapmış olduğu indirimli orana tabi konut teslimleri nedeniyle 2004 yılında yüklenmiş olduğu vergileri YMM raporuna istinaden 2005 yılı içerisinde talep ettiğinden bahisle, YMM raporuna göre işlem yapılıp yapılamayacağı hususunda tereddüde düşüldüğü anlaşılmaktadır.

Katma Değer Vergisi Kanununun 29/2 maddesine göre, 28 inci madde uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından vergi nispeti indirilen teslim ve hizmetlerle ilgili olup teslim ve hizmetin gerçekleştiği vergilendirme döneminde indirilemeyen ve tutarı Bakanlar Kurulunca tespit edilecek sınırı aşan vergi miktarı, anılan maddenin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak çıkarılan 74, 76 ve 85 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğlerinde yapılan açıklamalar çerçevesinde mükelleflere iade edilmektedir.

Yukarıdaki Kanun maddesi ve ilgili genel tebliğlerin incelenmesinden de anlaşılacağı gibi, indirimli orana tabi işlemlerle ilgili iade hakkı, indirimli orana tabi teslim veya hizmetin gerçekleştiği dönemde doğmakta, iade hakkının doğduğu yılda indirim yoluyla giderilemediği takdirde, ilgili genel tebliğlerde açıklanan esaslara göre iadesi yapılmaktadır.

Buna göre, adı geçen mükellefin 2005 yılında gerçekleştirdiği indirimli orana tabi konut teslimleriyle ilgili yüklendiği vergileri aynı yıl içerisinde indirimle gideremediği takdirde 2006 yılında iade alabileceğinden, yazınız ekinde yer alan YMM raporuna göre işlem yapılması mümkün bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Başkan a.

Özelge:İndirimli Orana Tabi Konut Teslimleriyle İlgili Yüklenilen Vergileri Aynı Yıl İçerisinde İndirimle Gideremediği Takdirde İade Alabileceği Hk.

13.02.2006

B.07.1.GİB.0.57/5729-2-8197

Top
Menu