Canlı Hayvanların Teslim Alınıp, Kurum Tarafından Kesilmesi Sonucu Çıkan Et Miktarına Göre Teslim Bedelinin Belirlenmesi, İşlemin Canlı Hayvan Teslimi Niteliğini Değiştirmeyeceğinden, Faturada Teslimin “canlı Hayvan” Olarak Belirtilmesi Şartıyla, Söz Konu

Canlı Hayvanların Teslim Alınıp, Kurum Tarafından Kesilmesi Sonucu Çıkan Et Miktarına Göre Teslim Bedelinin Belirlenmesi, İşlemin Canlı Hayvan Teslimi Niteliğini Değiştirmeyeceğinden, Faturada Teslimin “canlı Hayvan” Olarak Belirtilmesi Şartıyla, Söz Konu
 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir idaresi Başkanlığı

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

SAYI   :B.07.1.GİB.0.01.54/5428-

KONU :

……….. KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

……… Daire Başkanlığı

(…….Şube Müdürlüğüne)

İLGİ:  ……. tarih ve ……. sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınızda, teslim alınan canlı hayvanların Kurumunuz tarafından kesildikten sonra çıkan ete göre belirlenen söz konusu canlı hayvan alımına ilişkin bedele uygulanacak katma değer vergisi oranı hakkında bilgi istenilmektedir.

Katma Değer Vergisi Kanununun 28. maddesinin verdiği yetkiye istinaden yayımlanan 24.12.2007 tarih ve 2007/13033 sayılı Kararname Eki Karar uyarınca ekli listelerde yer alanlar hariç olmak üzere vergiye tabi işlemler için %18, I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8 oranında katma değer vergisi uygulanması gerekmektedir.

Bu çerçevede, söz konusu Kararname Eki (I) sayılı listenin 3 üncü sırasında sayılan küçük ve büyükbaş hayvanların toptan teslimlerinde %1, perakende teslimlerinde ise %8 oranında katma değer vergisi uygulanacaktır.

Aynı Kararname Eki (II) sayılı listenin 1 inci sırasının (b) bölümünde Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 2 no.lu faslında yer alan mallar sayılmıştır. TGTC’nin 2 no.lu faslında ise “Etler ve yenilen sakatat” tanımlanmıştır.

Buna göre, Kurumunuz tarafından canlı hayvanların teslim alınıp, Kurumunuz tarafından kesilmesi sonucu çıkan et miktarına göre teslim bedelinin belirlenmesi, işlemin canlı hayvan teslimi niteliğini değiştirmeyeceğinden, faturada teslimin “canlı hayvan” olarak belirtilmesi şartıyla, söz konusu teslimler %1 oranında katma değer vergisine tabi tutulacaktır.

Bilgi edinilmesini rica ederim. 

                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                              Başkan a.

Özelge:Canlı Hayvanların Teslim Alınıp, Kurum Tarafından Kesilmesi Sonucu Çıkan Et Miktarına Göre Teslim Bedelinin Belirlenmesi, İşlemin Canlı Hayvan Teslimi Niteliğini Değiştirmeyeceğinden, Faturada Teslimin “canlı Hayvan” Olarak Belirtilmesi Şartıyla, Söz Konu

23.02.2007

B.07.1.GİB.0.01.54/5428

Son Yorumlananlar
Top
Menu