İşyeri Hekimi Danışmanlığı Hizmetinde Kdv Oranı

İşyeri Hekimi Danışmanlığı Hizmetinde Kdv Oranıkonulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

İşyeri Hekimi Danışmanlığı Hizmetinde Kdv Oranı

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

BURSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

45404237-130[I-15-123]-250

25/11/2015

Konu

:

İşyeri hekimi   danışmanlığı

hizmetinde KDV oranı

     

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eki dilekçede; Şirketinizin ortak sağlık güvenlik birimi olarak firmalarla imzaladığı sözleşme çerçevesinde, işyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanları ile aylık olarak iş sağlığı ve güvenliği danışmanlık hizmeti verdiği, işyeri hekimlerince firmalara vermiş olduğunuz sağlık tetkik hizmeti ile hekimlik hizmetine % 8 oranında katma değer vergisi (KDV) uygulandığı belirtilerek, işyeri hekimleri tarafından verilen ve tedavi edici unsuru bulunmayan danışmanlık (eğitim, rehberlik, bilgilendirme ve benzeri) hizmetine uygulanacak KDV oranı konusunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmaktadır.

            KDV oranları, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK)’na ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

            Söz konusu BKK eki (II) sayılı listenin B/21 inci sırasında; “İlgili Bakanlıklar ya da kanunlarla izin verilen gerçek veya tüzel kişiler tarafından yerine getirilen insan veya hayvan sağlığına yönelik koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri (hayvan ırkının ıslahına yönelik hizmetler dahil), ambulans hizmetleri”nin % 8 oranında KDV’ye tabi olacağı belirtilmiştir.

            Öte yandan, 30/6/2012 tarihli ve 28339 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun “İşyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanları” başlıklı 8 inci maddesinin 2 numaralı bendinde; işverene iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda rehberlik ve danışmanlık yapmak üzere görevlendirilen işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının, görev aldığı işyerinde göreviyle ilgili mevzuat ve teknik gelişmeleri göz önünde bulundurarak iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eksiklik ve aksaklıkları, tedbir ve tavsiyeleri belirleyeceği ve işverene yazılı olarak bildireceği hüküm altına alınmıştır.

            20/7/2013 tarihli ve 28713 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğin “İşyeri hekimlerinin görevleri” başlıklı 9 uncu maddesinin ikinci bendinde ise; işyeri hekimlerinin iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri kapsamında; rehberlik, risk değerlendirmesi, sağlık gözetimi, eğitim, bilgilendirme ve kayıt, ilgili birimlerle işbirliği görevlerini yapmakla yükümlü oldukları belirtilmiştir.

            Diğer taraftan, özelge talep formu ekinde yer alan ve Şirketiniz ile Daksan Lojistik Reklam Ambalaj İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. arasında imzalanan 16/4/2014 tarihli “İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Sözleşmesi”nin “2/B. İşyeri Hekimlik Hizmetleri” başlıklı bölümünün 1 inci maddesinin incelenmesinden; sadece “b) Sağlık Muayeneleri ve Sağlık Gözetimi”nde yer alan hizmetlerin 2007/13033 sayılı BKK eki (II) sayılı listenin B/21 inci sırasında yer alan hizmetler kapsamına girdiği, a) Rehberlik Hizmetleri, c) Eğitim ve Bilgilendirme ve ç) İlgili Birimlerle İşbirliği başlıkları altında yer alan hizmetlerin ise bu sıra kapsamında değerlendirilemeyeceği anlaşılmıştır.

            Buna göre, işletmelere işyeri hekimleriniz ile verilen sağlık tetkik hizmeti ile diğer hekimlik hizmetlerinin, 2007/13033 sayılı BKK eki (II) sayılı listenin B/21 inci sırası kapsamında değerlendirilerek % 8 oranında; iş güvenliği hizmeti ile iş hekimleri tarafından verilen ancak tedavi edici unsuru bulunmayan danışmanlık (eğitim, rehberlik, bilgilendirme ve benzeri) hizmetinin ise genel oranda (% 18) KDV’ye tabi tutulması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 (*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:İşyeri Hekimi Danışmanlığı Hizmetinde Kdv Oranı

25.11.2015

B.07.1.GİB.4.16.16.02-130[I-15-123]-250

Son Yorumlananlar
Top
Menu