Kdv İndirimi Hk.

Kdv İndirimi Hk.
 

T.C.

RİZE VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Sayı

:

B.07.4.DEF.0.53.10.00-KDV-166-11

16/04/2012

Konu

:

KDV İndirimi Hk.

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, ticari faaliyetinizin yanında ilave olarak konut inşaatı yaptığınızı, inşaatın tamamlanmasından sonra yapılan inşaatla ilgili olarak yüklenilen katma değer vergisinin iade mi talep edileceği yoksa maliyete mi aktarılacağı konusunda Defterdarlığımızdan görüş talep edilmektedir.

            3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunun 29/2 nci maddesinde bir vergilendirme döneminde indirilecek katma değer vergisi toplamı, mükellefin vergiye tâbi işlemleri dolayısıyla hesaplanan katma değer vergisi toplamından fazla olduğu takdirde, aradaki farkın sonraki dönemlere devrolunacağı ve iade edilmeyeceği, ancak, 28 inci madde uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından vergi nispeti indirilen teslim ve hizmetlerle ilgili olup teslim ve hizmetin gerçekleştiği vergilendirme döneminde indirilemeyen ve tutarı Bakanlar Kurulunca tespit edilecek sınırı aşan vergi, bu mükelleflerin vergi ve sosyal sigorta prim borçları ile genel ve katma bütçeli idareler ile belediyelere olan borçlarına ya da döner sermayeli kuruluşlar ile sermayesinin % 51’i veya daha fazlası kamuya ait olan veya özelleştirme kapsamında işletmeler ile organize sanayi bölgelerinden temin ettikleri mal ve hizmet bedellerine ilişkin borçlarına mahsuben ödeneceği, yılı içinde mahsuben iade edilemeyen verginin izleyen yıl içinde talep edilmesi şartıyla nakden veya mükellefin yukarıda sayılan borçlarına mahsuben iade edileceği hüküm altına alınmıştır.

            Aynı Kanunun 58 nci maddesinde ise; mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan Katma Değer Vergisi ile mükellefçe indirilebilecek Katma Değer Vergisinin, Gelir ve Kurumlar Vergisi matrahlarının tespitinde gider olarak kabul edilmeyeceği hükmüne yer verilmiştir.

            KDV Kanununun 28 inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesine ekli I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

            Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararnamesine ekli I sayılı Listenin 11 nci sırasında 150 m2′ ye kadar konut teslimlerinde KDV oranı % 1 olarak belirlenmiş olup, indirimli orana tabi işlemler nedeniyle yüklenilen vergilerin iade ve mahsubuna ilişkin usul ve esaslar ise 74, 76, 82, 85, 91, 92, 99  ve 101 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğlerinde açıklanmış bulunmaktadır.

            Buna göre, inşa ettiğiniz net alanı 150 m2’ye kadar olan konutların satışlarında % 1 oranında katma değer vergisi hesaplanması gerekmekte olup bu satışlarınız nedeniyle yüklendiğiniz ve indirim yoluyla telafi edemediğiniz katma değer vergisinin Kanunun 29/2 nci maddesi uyarınca yukarıda belirtilen mevzuat çerçevesinde iadesi mümkün bulunmaktadır. Dolayısıyla, indirim ve iadesi mümkün bulunan katma değer vergisi tutarlarının gelir veya kurumlar vergisinin tespitinde gider veya maliyet unsuru olarak kabulü söz konusu değildir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

Özelge:Kdv İndirimi Hk.

16.04.2012

B.07.4.DEF.0.53.10.00-KDV-166-11

Top
Menu