Kdv-28-el Dokuma Tezgahları Satışında Kdv Oranı

Kdv-28-el Dokuma Tezgahları Satışında Kdv Oranı

T.C.

KASTAMONU VALİLİĞİ

(Defterdarlık: Gelir Müdürlüğü)

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Sayı

:

57062627-KDV II Sayılı Liste-3

08/02/2016

Konu

:

El dokuma tezgahları

satışında KDV oranı

     

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, el dokuma tezgâhları imalatı yaptığınız belirtilerek, bunların tesliminde uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı sorulmaktadır.

            KDV oranları, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK)’ na ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

            Söz konusu BKK eki (I) sayılı listenin 17 inci sırasında, Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon (GTİP) numaraları itibariyle sayılan amortismana tabi iktisadi kıymet niteliği taşıyan makine ve cihazların (kullanılmış olanları ile aksam, parça, aksesuar ve teferruatları hariç) finansal kiralamaya konu edilmesi halinde, bunların kiralanması ve tesliminin % 1 oranında KDV’ye tabi tutulacağı hükme bağlanmıştır.

            Ayrıca, aynı BKK eki  (II) sayılı listenin B/29 uncu sırasında da GTİP numaraları itibariyle bazı mallar sayılmış olup bunların teslimi ise % 8 oranında KDV’ye tabi tutulmaktadır.

            Buna göre, özelge talep formunda belirtilen makina ve cihazların GTİP numaraları itibariyle bildirilmesi halinde, bunların 2007/13033 sayılı BKK eki listelerin yukarıda ifade edilen sıraları kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği dolayısıyla hangi oranda KDV’ye tabi tutulacağı hususunda bilgi verilmesi mümkün olacaktır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 (*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

  

Özelge:Kdv-28-el Dokuma Tezgahları Satışında Kdv Oranı

08.02.2016

B.07.4.DEF.0.37.10.00-II Sayılı Liste-3

Top
Menu