Kdv İstisnası

Kdv İstisnasıkonulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Kdv İstisnası

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

MUĞLA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

 

Sayı

:

96620903-130-121224

09.11.2017

Konu

:

KDV İstisnası

 

 

İlgi

:

31/10/2016 tarihli özelge talep formunuz.

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, 3621 sayılı Kıyı Kanunu gereğince kooperatif sınırları içerisinde kalan kıyı şeridinde uygulamalı imar mevzi planı yapılarak kıyı ıslahı, herhangi bir kar amacı güdülmeden sadece kooperatif üyeleri ve kamu yararına plaj ve iskele yaptırılması ile ilgili imalat işlerinin KDV Kanununun Geçici 15 inci maddesi gereğince KDV den istisna olup olamayacağı konusunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

 

3065 sayılı KDV Kanununun 1/1 inci maddesine göre, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler KDV ye tabidir.

 

Aynı Kanunun Geçici 15 inci maddesi ile 29/7/1998 tarihinden önce bina inşaat ruhsatı alınmış inşaatlara ilişkin konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işleri KDV den istisna edilmiştir.

 

29/7/1998 tarihinden sonra bina inşaat ruhsatı alınmış konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işlerine ise 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki (I) sayılı listenin 12 nci sırası kapsamında %1 oranında KDV uygulanmaktadır.

 

KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/G-4.2) bölümünde,

“……

Konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işlerinde istisna veya indirimli KDV oranı (%1) uygulanabilmesi için;

– Kooperatifin konut yapı kooperatifi statüsünde olması,

– İşin konut yapı kooperatifine yapılması,

– Yapılan işin inşaat işi olması ve taahhüde dayanması,

gerekir.

Konut yapı kooperatifleri üst birlikleri adına tescilli boş arsaların üye kooperatiflere tahsisi durumunda, üst birlikler de kooperatif durumunda olduğundan, üye kooperatiflere yapılan inşaat taahhüt işlerinde de istisna ya da indirimli oranda KDV uygulanabilir. Yapı ruhsatlarının yapı sahibi bölümünde kooperatifin yanı sıra üst birliğin adına da yer verilmesi istisna ya da indirimli oran uygulanmasına engel teşkil etmez.

İstisna veya indirimli oran uygulaması kapsamına girip girmediği konusunda Bakanlığımızca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan alınan görüşler çerçevesinde inşaat taahhüt işi olarak değerlendirilen işler girmektedir.

Konut yapı kooperatiflerine yapılan ve inşaat işi niteliğinde olmayan veya taahhüde dayanmayan hizmet ifaları ile mal teslimleri, istisna ya da indirimli oran uygulamasından yararlanamaz. Dolayısıyla bu teslim ve hizmetlere genel hükümler çerçevesinde KDV uygulanır.”

 

ifadesi yer almaktadır.

 

60 No.lu KDV Sirkülerinin (3.6.5.4.) bölümünde ” KDV Kanununa göre konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işlerinde istisna veya indirimli oran uygulaması, konutların kullanılmaya başlanılmasına (yapı kullanım izin belgesi alınmasına) kadar yaptırılacak inşaat taahhüt işlerini kapsamaktadır.” ifadeleri yer almaktadır.

 

Buna göre,  kıyı şeridinde yapılacak kıyı ıslahı çalışması, plaj ve iskele yapımına ilişkin kooperatifinize verilen hizmetlerin, 3065 sayılı KDV Kanununun geçici 15 inci maddesi kapsamında değerlendirilmesi mümkün olmayıp, genel oranda KDV ye tabi tutulması gerekmektedir.

 

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Kdv İstisnası

09.11.2017

B.07.1.GİB.4.48.15.01-130-121224

 

Top
Menu