Kiralamak Üzere Yat İmal Edecek Şirketin Aldığı İstisna İzninin Kapsamı Hk.

Kiralamak Üzere Yat İmal Edecek Şirketin Aldığı İstisna İzninin Kapsamı Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.13-2176

05/12/2011

Konu

:

Kiralamak üzere yat imal edecek şirketin aldığı istisna izninin kapsamı.

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, imal ve inşa edeceğiniz yatlarla ilgili olarak alınan istisna belgesinin daha sonra inşa edeceğiniz yatlar için de kullanılıp kullanılmayacağı sorulmaktadır.

            Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun;

            – 13/a maddesinde;  faaliyetleri kısmen veya tamamen deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçların kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olan mükelleflere bu amaçla yapılan deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçlarının teslimleri, bu araçların imal ve inşaası ile ilgili olarak yapılan teslim ve hizmetler ile bunların tadili, onarım ve bakımı şeklinde ortaya çıkan hizmetlerin,

         – 16/1-a maddesinde de; bu Kanuna göre teslimleri vergiden istisna edilen mal ve hizmetlerin ithalinin KDV den istisna olduğu

hüküm altına alınmıştır.

           48  Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin 2/b bölümünde, araçları imal ve inşa edenlerin imal ve inşa bittikten sonra araçları satarken veya aktife alırken istisna uygulanıp uygulanmayacağı konusunun yine bu Tebliğde yer alan açıklamalara göre belirleneceği ifade edilerek, imal ve inşa edilen aracın daha sonra vergi uygulanarak teslim edilmesinin, imal veya inşa ile ilgili mal ve hizmet alımlarında istisna hükümlerine göre işlem yapılmasına engel teşkil etmeyeceği açıklanmıştır.

            Diğer taraftan, 48 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin 107 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (E-1) bölümü ile değişik (A/2-b) bölümünde; mükelleflerin araç imal veya inşasını kendi adlarına bizzat yapmaları ya da sipariş üzerine başkalarına yaptırmaları halinde istisnadan yararlanılabilmesi için araçların imal ve inşasını bizzat veya sipariş vererek kendi adlarına gerçekleştirenlerin KDV mükellefi olmasının zorunlu olduğu düzenlenerek, sipariş üzerine araçları fiilen imal veya inşa edenlerin de bu işle ilgili mal ve hizmet alımlarında KDV istisnasından yararlanabilecekleri belirtilmiştir.

            Ayrıca, araçların bizzat imal veya inşa edilmesi halinde mükellefe bir istisna belgesi verileceği, bu belgeye dayanılarak imal veya inşa işinde kullanılacak mal ve hizmetlerin alımlarında KDV ödenmeksizin işlem yapılabileceği ifade edilmiştir.

            Bu açıklamalara göre,  şirketinizin inşa ettiği yatlarla ilgili olarak alınacak mal ve hizmetler KDV Kanununun 13/a maddesine göre KDV den istisna olacaktır.

            Diğer taraftan, imal ve inşa ettirilen yatla ilgili alınan istisna belgesi konu edilen yatı kapsamakta olup, daha sonra imal ve inşa edeceğiniz yatlarla ilgili olarak yeniden istisna belgesi için başvurulması gerekmektedir

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

Özelge:Kiralamak Üzere Yat İmal Edecek Şirketin Aldığı İstisna İzninin Kapsamı Hk.

05.12.2011

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.13-2176

Top
Menu