Yapı Denetimi Hizmetinde Kdv Ve Damga Vergisi İstisnası Hk..

Yapı Denetimi Hizmetinde Kdv Ve Damga Vergisi İstisnası Hk..
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

BALIKESİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.10.15.01-KDV-2010/107-1262/-86

23/08/2011

Konu

:

Yapı Denetimi Hizmetinde KDV ve Damga Vergisi İstisnası.

İlgide kayıtlı dilekçenizde, Cemiyetinizin 2908 sayılı Kanuna tabi dernek olduğu, 10/2/1953 tarih ve 4/169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca kamu yararına faaliyet gösteren dernekler statüsünde olduğu belirtilmekte ve Cemiyetiniz tarafından … ilinde yaptırılacak Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurdu inşaatı için … Yapı Denetim Ltd. Şti. ile yaptığınız Yapı Denetimi Hizmet Sözleşmesinin katma değer vergisi ve damga vergisinden istisna olup olmadığı hakkında bilgi verilmesi istenilmektedir. 

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN:

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin 2 numaralı fıkrasının (b) alt bendi uyarınca genel ve katma bütçeli daireler, il özel idareleri, belediyeler, köyler, bunların teşkil ettikleri birlikler, üniversiteler, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, siyasî partiler ve sendikalar, kanunla kurulan veya tüzelkişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları, kamu menfaatine yararlı dernekler, tarımsal amaçlı kooperatifler ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara bedelsiz olarak yapılan her türlü mal teslimi ve hizmet ifaları, katma değer vergisinden istisnadır.

Buna göre, Cemiyetinizin kamu yararına çalışan derneklerden olduğu 10/2/1953 tarih ve 4/169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onandığından, Cemiyetiniz tarafından yaptırılacak olan Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurdu inşaatı için … Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından “bedelsiz” olarak verilecek “yapı denetimi hizmeti” katma değer vergisinden istisnadır.

DAMGA VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN:

Bilindiği üzere, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1’inci maddesinin birinci ve ikinci bentlerinde; “Bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kâğıtlar damga vergisine tabidir.

Bu Kanundaki kâğıtlar terimi, yazılıp imzalanmak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeleri ifade eder.” denilmektedir.

Aynı Kanunun 3’üncü maddesinde; Damga Vergisinin mükellefinin kâğıtları imza edenler olduğu, resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait kâğıtların Damga Vergisini kişilerin ödeyeceği, 9. maddesinde de; bu Kanuna ekli Damga Vergisinden istisna edilen kâğıtlar başlıklı (2) sayılı tabloda yazılı kâğıtların Damga Vergisinden müstesna olduğu hükmüne yer verilmiş olup,

Kanuna ekli (2) sayılı tablonun “V- Kurumlarla ilgili kağıtlar” bölümünün 17 nci maddesi ile; genel menfaatlere yararlı derneklerin her türlü işlemlerinde düzenlenen ve Damga Vergisi bu teşekküller tarafından ödenmesi gereken kağıtlar Damga Vergisinden müstesna tutulmuştur.           

Buna göre; Cemiyetiniz ile … Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından imzalanan “Yapı Denetimi Hizmet Sözleşmesi” 488 sayılı Kanuna ekli (2) sayılı tablonun V-17.maddesi hükmü gereğince damga vergisinden müstesna tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Özelge:Yapı Denetimi Hizmetinde Kdv Ve Damga Vergisi İstisnası Hk..

23.08.2011

B.07.1.GİB.4.10.15.01-KDV-2010/107-1262/-86

Son Yorumlananlar
Top
Menu