Şanzımanlı Deniz Motoru Tesliminde Kdv Uygulanıp Uygulanmayacağı

Şanzımanlı Deniz Motoru Tesliminde Kdv Uygulanıp Uygulanmayacağı
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.99.16.02-KDV-13/a-19

12/01/2012

Konu

:

Şanzımanlı deniz motoru tesliminde KDV uygulanıp uygulanmayacağı

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, şirketinizce ana motorla birlikte satışa sunulan şanzımanın  katma değer vergisinden istisna olup olmadığı hakkında görüş istenilmektedir.

            3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 13/a maddesi ile faaliyetleri kısmen  veya tamamen deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçların kiralanması  veya çeşitli şekillerde işletilmesi olan mükelleflere bu amaçla yapılan deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçlarının teslimleri, bu araçların imal ve inşası ile ilgili olarak yapılan teslim ve hizmetler ile bunların tadili, onarım ve bakımı şeklinde ortaya çıkan hizmetler ve faaliyetleri deniz taşıma araçları ile yüzer tesis ve araçların imal ve inşası olanlara bu araçların imal ve inşası ile ilgili olarak yapılacak teslim ve hizmetler KDV den istisna edilmiştir.

             Konuya ilişkin açıklamaların yer aldığı 48 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (A/1)  bölümünde, deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçların aksam ve parçaları için istisna uygulanmayacağı, ancak araçlarda hareket ettirici rol oynayan ana motorların, aracın fonksiyonel bütünlüğünün zorunlu bir unsuru olmaları nedeniyle araçlardan  ayrı mütalaa edilemeyeceğinden istisna kapsamı içinde yer alacağı ifade edilmiştir.

            Ancak, deniz taşıma araçlarının fonksiyonel bütünlüğünün bir parçası olsa dahi, ana motorlar dışında diğer aksam ve parçaların istisna kapsamında değerlendirilmesi söz konusu  değildir.

            Buna göre, şirketinizce şanzıman tesliminde  KDV Kanununun 13/a maddesi kapsamında istisna uygulanması mümkün bulunmamaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Şanzımanlı Deniz Motoru Tesliminde Kdv Uygulanıp Uygulanmayacağı

12.01.2012

B.07.1.GİB.4.99.16.02-KDV-13/a-19

Top
Menu