Şirket Ortakları Tarafından Vakıf Üniversitesine Verilen Doktorluk Hizmetinde Kdv Tevkifatı

Şirket Ortakları Tarafından Vakıf Üniversitesine Verilen Doktorluk Hizmetinde Kdv Tevkifatı

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

Sayı

:

21152195-35-02-15312

25.04.2017

Konu

:

Şirket ortakları tarafından vakıf üniversitesine verilen doktorluk hizmetinde KDV tevkifatı

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Şirketinizce, vakıf üniversitesi olan … Üniversitesine ortaklarınız aracılığı ile doktorluk hizmeti verdiğiniz, ortaklarınızın aynı zamanda söz konusu vakıf üniversitesinde ücretli olarak öğretim görevlisi oldukları, söz konusu hizmetin şirketinize hizmet akdiyle bağlı personel tarafından değil, doktor olan ortaklarınız aracılığıyla sunulduğu belirtilerek, şirketiniz tarafından anılan üniversiteye düzenlenecek faturada KDV tevkifatı yapılıp yapılmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 9/1 inci maddesi ile vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları vergi alacağının ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Bakanlığımıza yetki verilmiştir.

            Bu yetkiye dayanılarak yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin “I/C- 2.1.3.2.5. İşgücü Temin Hizmetleri” başlıklı bölümünde;

            “Gerçek veya tüzel kişiler, faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin olarak ihtiyaç duydukları işgücünü, kendilerine hizmet akdi ile bağlı ücretli statüsünde hizmet erbabı çalıştırarak temin etmek yerine, alt işverenlerden veya bu alanda ya da başka alanlarda faaliyette bulunan diğer kişi, kurum, kuruluş veya organizasyonlardan temin etmektedirler.

            Bu tür hizmetler, esas itibarıyla, temin edilen elemanların, hizmeti alan işletmenin bilfiil sevk, idare ve kontrolü altında çalıştırılabilmesinin mümkün bulunduğu durumlarda tevkifat kapsamına girmektedir.

            Bu şekilde ortaya çıkan hizmetlerde aşağıdaki şartların varlığı halinde tevkifat uygulanır:

            -Temin edilen elemanların, hizmeti alana ücretli statüsünde hizmet akdiyle bağlı olmaması gerekmektedir.

            -Temin edilen elemanların, hizmeti alanın sevk, idare ve kontrolü altında çalıştırılması gerekmektedir. Elemanların işletmenin mal ve hizmet üretimi safhalarından herhangi birinde çalıştırılması halinde, sevk, idare ve kontrolün hizmeti alan işletmede olduğu kabul edilir.

            Dolayısıyla işgücü temin hizmetinin varlığının tespitinde; hizmetin ifasında kullanılan elemanların işgücü temin hizmetini veren firmanın bünyesinde bulunması ve ona hizmet akdiyle bağlı olması, hizmeti alanın sevk, idare ve kontrolü altında çalıştırılması gibi karineler göz önünde bulundurulur, bu hususların varlığı, taraflar arasında bir sözleşme yapılmışsa bu sözleşmedeki hükümler veya sözleşmeye bağlı teknik şartnamedeki açıklamalar da dikkate alınarak tespit edilir.

            İşgücü temin hizmeti veren mükellefin, söz konusu hizmeti bir başka mükelleften temin ettiği elemanları kullanarak sunması halinde, sadece kendisine verilen işgücü temin hizmetinde tevkifat uygulanır.

            Kısmi tevkifat kapsamındaki işlemleri belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkili olup, insan veya hayvan sağlığına yönelik koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerini ifa edenlere hekimler vasıtasıyla verilen hizmetler için işgücü temin hizmeti kapsamında tevkifat uygulanmayacaktır.”

            açıklamalarına yer verilmiştir.

            Buna göre, … Üniversitesi bünyesinde ücretli statüsünde çalışan Şirket ortaklarınız tarafından verilen hizmetin, ücretli statüsünde çalışılması dolayısıyla işgücü temin hizmeti kapsamında değerlendirilmemesi ve ücret kapsamında verilen bu hizmete ilişkin olarak fatura düzenlenmemesi gerekir. Ancak ücretli statüsünde çalışan ortaklarınızın verdiği hizmetler dışında hizmet sunumu söz konusu ise buna isabet eden kısım dolayısıyla fatura düzenleneceği tabiidir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Şirket Ortakları Tarafından Vakıf Üniversitesine Verilen Doktorluk Hizmetinde Kdv Tevkifatı

25.04.2017

B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-15312

Top
Menu