Tarımsal Danışmanlık

Tarımsal Danışmanlıkkonulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Tarımsal Danışmanlık

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

SAKARYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

41931384-130[17-2015-47]-61

27.12.2016

Konu

:

Tarımsal Danışmanlık

            İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, 6964 sayılı Kanun kapsamında faaliyet gösteren Ziraat Odası Başkanlığı olarak 30/05/2015 tarih ve 29371 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ kapsamında çiftçilere tarımsal danışmanlık hizmeti verdiğiniz, bu hizmetlerle ilgili fatura bedellerinin çiftçiler adına Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından Odanıza ödeneceği ve bu kapsamda verilecek eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin Katma Değer Vergisi Kanununun 17/1-a maddesi gereğince katma değer vergisinden istisna olup olmayacağı hususunda Başkanlığımızdan görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

            3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun;

           

            – 1/1 inci maddesinde, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin verginin konusunu teşkil ettiği;

           

            – 17/1-a maddesinde ise genel ve katma bütçeli daireler, il özel idareleri, belediyeler, köyler, bunların teşkil ettikleri birlikler, üniversiteler, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, siyasi partiler ve sendikalar, kanunla kurulan veya tüzelkişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları, kamu menfaatine yararlı dernekler, tarımsal amaçlı kooperatifler ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıfların ilim, fen ve güzel sanatları, tarımı yaymak, ıslah ve teşvik etmek amacıyla yaptıkları teslim ve hizmetlerin KDV’den istisna olduğu,

           

            hüküm altına alınmıştır.

            60 No.lu KDV Sirkülerinin “3.6.3. Tarımsal Amaçlı Kooperatiflerde KDV Uygulaması” başlıklı bölümünde, KDV Kanununun 17/1-a maddesinde ifade edilen tarımı yaymak, ıslah ve teşvik amacının, toprak analizleri; tarla denemeleri; zirai araştırmaların yapılması; hububat sebze ve meyve üzerine yapılan araştırma, inceleme ve ıslah çalışması; zirai mahsullerin muayene edilmesi, fumigasyona tabi tutulması; damızlık tohum ve hayvan yetiştirilmesi; orman yollarının yapılması; damızlık hayvan, damızlık fide, fidan, bağ çubuğu, tohum ve faydalı böcekler gibi teslim ve hizmetleri kapsadığı ifade edilmiştir.

            Buna göre, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu olan Odanızın üyelerine serbest piyasa koşullarına göre bedeli karşılığında vereceği tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetinin KDV Kanununun 17/1-a maddesi kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmamakta olup, hizmet bedelleri üzerinden %18 oranında KDV hesaplamanız gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Tarımsal Danışmanlık

27.12.2016

B.07.1.GİB.4.54.15.01-130[17-2015-47]-61

Top
Menu