Transit Taşımacılık İstisnası Kapsamında Tevsik Edici Belgeler Hk.

Transit Taşımacılık İstisnası Kapsamında Tevsik Edici Belgeler Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

(Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

39044742-130-1427

26/05/2014

Konu

:

Transit taşımacılık istisnası kapsamında tevsik edici belgeler.

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, uluslararası kara taşımacılığında transit taşımacılık istisnası kapsamında sınır geçiş sorgulama belgesinin tevsik edici belge olarak kullanılıp kullanılamayacağı hususunda görüş istenilmektedir.

           3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 14/1 maddesine göre, transit ve Türkiye ile yabancı ülkeler arasında yapılan taşımacılık işlerinde, Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek taşıma işleri vergiden müstesnadır. Bu hükmün verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 24/12/1984 tarih ve 84/8889 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile transit ve Türkiye ile yabancı ülkeler arasında deniz, hava, kara ve demiryolu ile yapılan yük ve yolcu taşıma işleri KDV den istisna edilmiştir.

            26/4/2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ve 1/5/2014 tarihinde yürürlüğe giren KDV Genel Uygulama Tebliğinin “II/C-Taşımacılık İstisnası” başlıklı bölümünün “II/C-1.3.İade” ayrımında, Transit ve Türkiye ile yabancı ülkeler arasında yapılan taşımacılık işlerinden kaynaklanan iade taleplerinde Kara Taşımacılığı için; Transit Beyannamesi / TIR Karnesi / Form 302 Belgesi / Kara Manifestosu / Yük Senedi (CMR) / Geçiş Belgesi (Dozvola) /Özet Beyan veya Özet Beyan Yerine Geçen Belgeler / Özet Beyana Dayanak Oluşturan Tevsik Edici Belge / Transit Refakat Belgesi veya bunların gerekli bilgileri ihtiva eden listesinin (aslı veya noter, gümrük idaresi ya da YMM onaylı örnekleri) ile TIR karnesinin birinci sayfasının ve Türkiye sınır kapılarından giriş veya çıkışlarda bu kapı Gümrüklerine bırakılan nüshasının dip koçanının noterden tasdikli birer fotokopisinin, istisnasının belgelendirilmesinde; 85/9449sayılı Bakanlar Kurulu Kara ile TIR karnelerini vermeye ve lüzumu halinde bunları büyük şehirlerdeki ticaret odaları kanalı ile tevzi edebilmeye yetkili kılınan Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliğinin TIR işlemlerini yapmakla görevlendirdiği ticaret ve/veya sanayi odalarınca tasdik edilmiş olan TIR karnesi suretlerinin, istisna kapsamına giren taşımalarda TIR karnesi kullanılması halinde TIR karnesinin birinci sayfasının ve gümrük kapılarında bırakılan nüshasının dipkoçanlarının tasdikli fotokopileri tevsik işlemi için yeterli sayıldığı,  bu sayılan taşımacılığın tevsikine ilişkin belgeler haricinde, Gümrük Yönetmeliği’nin 61 ve 118 inci maddeleri kapsamındaki diğer belgelerin aslı veya noter, gümrük idaresi ya da YMM onaylı örneklerinin ibrazının da mümkün bulunduğu, sayılan belgelerin, yapılan taşıma işinin uluslararası taşımacılık işi kapsamında olduğunu ispat etmesi ve gümrük giriş çıkış tarihiyle ilişkilendirilmesi kaydıyla iade taleplerinde tevsik edici belge olarak kabul edilebileceği, bu belgelerin gümrük idarelerince onaylanmasa dahi istisna kapsamında işlem yapan mükelleflerin iade taleplerinde tevsik edici belge olarak kabul edilebileceği; ancak belgelerin içeriği konusunda herhangi bir tereddüt yaşanması halinde ilgili gümrük idaresinden bilgi istenebileceği ifade edilmiştir.

            Buna göre,  aracın Türkiye’ye giriş çıkış tarihi, saati, işlem yaptığı gümrük müdürlüğünün yer aldığı, e-devlet üzerinden Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının sınır işlemleri kapsamına giren sınır geçiş sorgulama belgesinin KDV Kanununun 14/1 inci maddesi çerçevesinde istisnanın tevsikinde tevsik edici belge olarak kullanılması mümkün bulunmaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Transit Taşımacılık İstisnası Kapsamında Tevsik Edici Belgeler Hk.

26.05.2014

39044742-130-1427

Son Yorumlananlar
Top
Menu