Ptt Acentelerine Verilen Komisyon Ve Yol Parasında Kdv Hk.

Ptt Acentelerine Verilen Komisyon Ve Yol Parasında Kdv Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ESKİŞEHİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.26.15.01-KDV-53-2/44-62

13/07/2011

Konu

:

PTT Acentelerine verilen Komisyon ve Yol Parasında KDV

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Şirketinizin … PTT Başmüdürlüğüne bağlı … PTT Merkez Müdürlüğü ile … Köyünde PTT Acentalığı İşleticisi olarak sözleşme imzaladığı, bir ayda PTT Müdürlüğü adına yaptığınız tahsilatların ve bu tahsilatlar üzerinden kesilen vergiler sonucu ödenecek tutarı gösterir 1 No.lu tabloya göre … PTT Başmüdürlüğüne düzenleyeceğiniz faturada, yurtiçi havale ücreti ve çek kabul ücretlerinde KDV hesaplanacağı komisyon ve yol parası adı altında tarafınıza ödenen miktar için KDV hesaplanmayacağının PTT Başmüdürlüğünce ifade edilmesi üzerine, ekli tabloda yer alan hakediş komisyon geliri olarak belirtilen 835,26 TL ile yol ücreti olarak belirtilen 24,00 TL nin katma değer vergisine tabi olup olmadığı konusunda tereddüt edildiği belirtilerek, konu hakkında görüşümüzün bildirilmesi istenilmektedir.

          3065 sayılı KDV Kanununun 1/1 inci maddesinde,  ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye’de yapılan teslim ve hizmetlerin KDV nin konusunu teşkil ettiği; 20 nci maddesinde, teslim ve hizmet işlemlerinde matrahın bu işlemlerin karşılığını oluşturan bedel olduğu ve bedel deyiminin, malı teslim alan veya kendisine hizmet yapılan veyahut bunlar adına hareket edenlerden bu işlemler karşılığında her ne suretle olursa olsun alınan veya bunlarca borçlanılan para, mal ve diğer suretlerde sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaat, hizmet ve değerler toplamını ifade ettiği; 24/b maddesinde de ambalaj giderleri, sigorta, komisyon ve benzeri gider karşılıklarının katma değer vergisi matrahına dahil edileceği hükme bağlanmıştır.

            Diğer taraftan, KDV oranları, aynı Kanunun 28 inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesine ekli I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

            Buna göre, … Köyü PTT Acenta İşleticisi olarak PTT Baş Müdürlüğüne bağlı … PTT Merkez Müdürlüğü adına posta hizmetleri dışında yapılan banka, tedaş, sosyal sigortalar primi, telefon vb. tahsilatlara aracılık edilmesi KDV ye tabi bulunmakta olup, bu hizmetlerinizin karşılığını teşkil eden komisyon tutarları (835,26 TL) ile matraha dahil unsurlardan olan PTT merkezince belirlenen günlerde PTT merkezine geliş ve gidişler için aylık olarak verilen yol parası (24.00TL) üzerinden genel oranda (%18) katma değer vergisi hesaplanması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

Özelge:Ptt Acentelerine Verilen Komisyon Ve Yol Parasında Kdv Hk.

13.07.2011

B.07.1.GİB.4.26.15.01-KDV-53-2/44-62

Top
Menu