Uluslararası Karasularında Verilen Hizmetlerin Vergilendirilmesi

Uluslararası Karasularında Verilen Hizmetlerin Vergilendirilmesi
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

MUĞLA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

Sayı

:

96620903-130[1-4-6-11-12-30/ 2012-36]-46

15/04/2014

Konu

:

Uluslararası Karasularında Verilen Hizmetlerin Vergilendirilmesi

            İlgi özelge talep formunda, Türk bayraklı, … metre boyunda, … ton ağırlığında, fiberglas yelkenli tekneniz ile Türkiye karasuları dışında … yıl sürecek yolculuğa çıkacağınızı, bu yolculuk süresince birer haftalık süreler için açık deniz yelken eğitimi almak için ücret karşılığı katılacak kursiyerleriniz olduğunu, söz konusu kursiyerlerin Türkiye’de veya yabancı ülkelerde ikamet eden Türk vatandaşı ve yabancı kişiler olabileceğini, hizmetin tamamının Türk karasuları dışında verileceğini, çalışılan bankanın ise Türkiye’de olduğunu belirterek söz konusu kurs faaliyetinize ilişkin kurumlar vergisi ve katma değer vergisi uygulaması konusunda Başkanlığımızdan görüş sorulmaktadır.

              KURUMLAR VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN:

             5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 1 nci maddesinde sermaye şirketlerinin kazançlarının kurumlar vergisine tabi olduğu; 3 üncü maddesinde ise Kanunun 1 inci maddesinde sayılı kurumlardan kanunî veya iş merkezi Türkiye’de bulunanların, gerek Türkiye içinde gerekse Türkiye dışında elde ettikleri kazançların tamamı üzerinden vergilendirilecekleri hüküm altına alınmıştır.

             Anılan Kanunun “Safi Kurum Kazancı” başlıklı 6 ncı maddesinde de; kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safı kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı, safı kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.

             Öte yandan, Başkanlığımız E-VDO kayıtlarının incelenmesinden şirketinizin tam mükellef olarak 2011 yılından itibaren faaliyette bulunduğu anlaşılmıştır.

             Bu hükümlere göre, şirketinizin fiberglas yelkenli ile yurt içinde ve yurt dışında yapacağı faaliyetlerden elde edeceği gelirlerin kurum kazancına dâhil edilmesi ve vergilendirilmesi gerekmektedir.

             KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN:

            Katma Değer Vergisi Kanununun 1/1 inci maddesinde ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti kapsamında Türkiye’de yapılan teslim ve hizmetlerin katma değer vergisine tabi olduğu, 4 üncü maddesinde hizmet, teslim ve teslim sayılan haller ile mal ithalatı dışında kalan işlemler olarak tanımlanmış ve bu işlemlerin bir şeyi yapmak, işlemek, meydana getirmek, imal etmek, onarmak, temizlemek, muhafaza etmek, hazırlamak, değerlendirmek, kiralamak, bir şeyi yapmamayı taahhüt etmek gibi şekillerde gerçekleşebileceği, 6 ncı maddesinde de işlemlerin Türkiye’de yapılmasının, hizmetin Türkiye’de yapılmasını veya hizmetten Türkiye’de faydalanılmasını ifade edeceği açıklanmıştır.

             Diğer taraftan, KDV Kanunun 30/a maddesinde ise vergiye tabi olmayan veya vergiden istisna edilmiş bulunan malların teslimi ve hizmet ifası ile ilgili alış vesikalarında gösterilen veya bu mal ve hizmetlerin maliyetleri içinde yer alan katma değer vergisinin indirim konusu yapılamayacağı hükme bağlanmıştır.

            Buna göre, şirketinizin fiberglas yelkenli tekne ile uluslararası karasularında ifa edeceği kurs hizmetleri, yurt dışında ifa edildiğinden ve hizmetten yurt dışında yararlanıldığından KDV nin konusuna girmemekte olup, verilen bu hizmetler dolayısıyla katma değer vergisi hesaplanmaması gerekmektedir.

            Ayrıca, verginin konusuna girmeyen bu hizmetle ilgili yüklenilen vergilerin KDV Kanunun 30/a maddesine göre indirim konusu yapılmayacağı da tabiidir.

              Bilgi edinilmesini rica ederim.

Özelge:Uluslararası Karasularında Verilen Hizmetlerin Vergilendirilmesi

15.04.2014

96620903-130[1-4-6-11-12-30/ 2012-36]-46

Son Yorumlananlar
Top
Menu