Vakfa Ait Olup, 49 Yıllığına Vakıf Adına İntifa Hakkı Tesisi Yapılmış Olan Taşınmaz İçin Vakfın Emlak Vergisinden Muaf Olup Olmadığı Hk.

Vakfa Ait Olup, 49 Yıllığına Vakıf Adına İntifa Hakkı Tesisi Yapılmış Olan Taşınmaz İçin Vakfın Emlak Vergisinden Muaf Olup Olmadığı Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

BALIKESİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.10.15.01-EVK-2010/50.1-117/-31

21/04/2011

Konu

:

Vakfın Emlak vergisi Muafiyeti

            İlgi (a) ve (c)’de kayıtlı yazılarınızda; mülkiyeti ….. …  ….. ….. Vakfına ait olup, 49 yıllığına Vakfınız adına intifa hakkı tesisi yapılmış olan taşınmazın emlak vergisinden muaf olup olmadığı konusunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

            1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nun 1 ve 12’nci maddelerinde, Türkiye sınırları içinde bulunan bina, arsa ve arazilerin bu Kanun hükümlerine göre bina ve arazi vergisine tabi olduğu; 3 ve 13’üncü maddelerinde ise, bina ve arazi vergisini, bina ve arazinin malikinin, varsa intifa hakkı sahibinin, her ikisi de yoksa binaya ve araziye malik gibi tasarruf edenlerin ödeyeceği hükme bağlanmıştır.

            Bu hükümler uyarınca Vakfınız, adına 49 yıllığına intifa hakkı tesis edilen taşınmazın emlak vergisi mükellefi olmaktadır.

            1319 sayılı Kanunun 4 ve  14’üncü maddelerinde bina ve arazi vergisi ile ilgili daimi muafiyetler; 5 ve 15’inci maddelerinde de geçici muafiyetler düzenlenmiş olup, bu maddelerde sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarının emlak vergisi muafiyetinden faydalanmasını sağlayan bir hükme yer verilmemiştir. Ayrıca Kanunun 1/3/1972 tarihinde yürürlüğe giren 22’nci maddesinde de bina ve arazi vergileriyle ilgili muaflık ve istisna hükümlerinin bu Kanuna eklenmek veya bu Kanunda değişiklik yapılmak suretiyle düzenleneceği belirtilmiştir.

            Ancak, 1319 sayılı Kanunun yukarıda belirtilen hükümlerinden sonra 9/12/2004 tarihinde yürürlüğe giren 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununun 9’uncu maddesinin 5263 sayılı Kanunun 20’nci maddesiyle değişik (c) bendinde, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarının sahip oldukları taşınır ve taşınmaz malların, her türlü vergi, resim, harç ve fonlardan muaf olduğu hükme bağlanmıştır.

            Öte yandan, benzeri bir konuda verilen Danıştay’ın 11/2/1988 tarihli ve Esas No: 1987/3, Karar No: 1988/1 sayılı İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararı ile, 4792 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 24’üncü maddesinde yer alan Kuruma ait taşınır, taşınmaz mallar ile bunlardan elde edilen hak ve gelirlerin her türlü vergi, resim ve harçtan muaf olduğunu öngören hüküm, Emlak Vergisi Kanununun 22’nci maddesi hükmünden sonra yürürlüğe girdiğinden, Sosyal Sigortalar Kurumuna ait bina ve arazinin emlak vergisinden muaf tutulması gerektiğine karar verilmiştir.

           Bu açıklamalar çerçevesinde, mülkiyeti ….. …  ….. ….. Vakfına ait olup, 49 yıllığına Vakfınız adına intifa hakkı tesis edilmiş olan taşınmaz ile ilgili olarak Vakfınızın, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununun 9’uncu maddesinin (c) bendi hükmü gereğince emlak vergisinden muaf tutulması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

Vergi Dairesi Başkanı V.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Vakfa Ait Olup, 49 Yıllığına Vakıf Adına İntifa Hakkı Tesisi Yapılmış Olan Taşınmaz İçin Vakfın Emlak Vergisinden Muaf Olup Olmadığı Hk.

21.04.2011

B.07.1.GİB.4.10.15.01-EVK-2010/50.1-117/-31

Son Yorumlananlar
Top
Menu